Белене 5930, ул. “България” 35, Централа: 0658/31061, факс 0658/31062 E-mail: obshtina@belene.bg, obshtinabl@abv.bg

За контакти:
Адрес: гр. Белене 5930
ул.”България”№35
Телефони: тел.:0658/3-10-61
факс:0658/3-10-62
E-mail: obshtina@belene.bg
obshtinabl@abv.bg
obshtinabl@gmail.com
Банкови данни: Банка:  ДСК ЕАД
BIC:     STSABGSF
IBAN:   BG74STSA93008459454700
Вид плащане: 441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442300 ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442500 ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО

443400 ДРУГИ ДАНЪЦИ/ПЪТЕН ДАНЪК/

446500 НП по ЗМДТ

448008 ТАКСА ПАЗАР