Гражданска защита

Планове за защита при бедствия

Основен план.

GDE Error: Requested URL is invalid

План за действие при наводнение.

GDE Error: Requested URL is invalid

План за действие при възникване на масови горски и полски пожари.

GDE Error: Requested URL is invalid

План за действие при радиационна авария.

GDE Error: Requested URL is invalid

План за действие при снегонавявания и обледявания.

GDE Error: Requested URL is invalid

План за действие при земетресение.

GDE Error: Requested URL is invalid

План за действие при свлачище.

GDE Error: Requested URL is invalid

Списък на доброволно формирование към Община Белене.

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Дежурни телефони: 0658/31061; 0658/31019; GSM: 0886050193