График и Дневен ред на Постоянните комисии

График комисии-2016

2017 година

месец Януари 2017 г. – График на заседанията на ПК – 20.01.2017 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 20.01.2017 г.
_________________________

месец Февруари 2017 г. – График на заседанията на ПК – 22.02.2017 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 22.02.2017 г.
__________________________

месец Април 2017 г. – График на заседанията на ПК – 06.04.2017 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 06.04.2017 г.
__________________________