Икономика и управление на собствеността

Документи за изплащане на “бели петна” /кликнете върху документа за изтегляне/:

  1. Декларация
  2. Заявление

Годишна програма 2015 за управление и разпореждане с недвижими


Год. прогр. 2015 Приложение  земеделски имоти


Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост за периода 2000 -2016 г.


ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА ПО ЧЛ.37и ОТ ЗСПЗЗ


Образци на документи за сваляне