МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Местоположение

Белене се намира в Област Плевен — на 60 км в североизточна посока от областния център Плевен и в близост до град Свищов — 26 км. Другите близки градове са Никопол — 37 км на запад от Белене и Левски на юг — 46 км.

Община Беленe се намира в северната централна част на Дунавската равнина, на северната държавна граница на Р България с Р Румъния, от километър 582 до километър 567 на десния бряг на река Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина (с площ 160 000 дка). Територията на общината е 285 046 дка (285 км²), от които 12 110 дка са фонд „населени места“. За площта си е една от малките общини в България. Състои се от шест населени места — общинският център град Белене (8 418 жители) и пет села (кметства) — Деко̀в (485 жители), Татари (329 жители), Петокладенци (389 жители), Кулина вода (201 жители) и Бяла вода (345 жители). Броят жители в Общината възлиза на 10 167 души (към 15.09.2013)[1]. Естественият прираст в общината е отрицателен — под средния за областта ( минус 154 за 2008 г.) и страната, което се дължи на ниския коефициент на раждаемост (около и под средния за областта и страната) и високия коефициент на смъртност (около и над средния за областта и страната). Поддържането на тези стойности е резултат от застаряването на населението и промените в репродуктивните му нагласи, които до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт.