Събиране на оферти с обява-2016

31.10.2016г.(Възложена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2016/2017г. на общинска пътна мрежа в община Белене и улици в гр.Белене” по 5 обособени позиции.

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.


20.10.2016г.(Възложена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Основен ремонт на път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ – Татари – Петокладенци – в границите на населените места”

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.


09.09.2016г.(Възложена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Основен ремонт на общински пътища в Община Белене”, разделена на следните 4 обособени позиции: 1. Път PVN 1005/ІІІ-5202/ Белене – АЕЦ Белене; 2. Път РVN 2002 /ІІ-52, Ореш -Деков,/Кулина вода/; 3. Път PVN 1003 /ІІІ-5202, Деков -Белене/- ХТК Белене; 4. Път РVN 1001/ІІ-52, Ореш-Деков/ – Татари – Петокладенци.

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.