Събиране на оферти с обява-2018

01.06.2018г.(Затворена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Kонсултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект на Община Белене по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020.

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.


10.05.2018г.(Затворена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за обекти по 2 обособени позиции

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.


03.04.2018г.(Възложена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари,кърлежи и бълхи през сезон 2018 г. на територията на община Белене.

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.


20.02.2018г.(Възложена)
Връзка към профила на купувача за изтегляне на образците за подготовка и представяне на оферта и указания за изпълнение: “Доставка чрез покупка на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани специализирани съдове за битови отпадъци тип „Бобър” и тип „Класически кръгли метални кофи” за нуждите на община Белене.

Кратка информация за поръчката изпратена до АОП за публикуване, съгласно чл.96, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.