Протокол от заседание на Общинския съвет проведено на 09.12.2015 г.

П Р О Т О К О Л

3

от заседание на Общински съвет-Белене, проведено на 09 декември 2015 г. (сряда) от 14.00 часа в зала №26 на общинска администрация-Белене

[embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2015/12/п-л-3-9.12.2015.pdf” download=”all”]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ                      

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

[embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2015/12/Правилник-общ-съвет-2015.pdf” download=”all” viewer=”google”]