Покана за заседание на Общински съвет-Белене – 29.02.2016 г

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М
Общинските съветници на заседание на Общински съвет-Белене, което ще се проведе на 29.02.2016 г. (понеделник) от 14.00 часа в зала № 26 на общинската администрация при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разкриване на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – Белене, като делегирана държавна дейност.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ , КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.
2. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
Програма за управление за мандат 2015-2019 г.
ДОКЛАДВАТ: ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”
3. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно приемане на дарение в полза на Община Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.
4. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно учредяване на възмездно право на пристрояване за нежилищни нужди към търговски обект кафе-аперитив в гр. Белене, кв.51 на физическо лице, без провеждане на публичен търг или конкурс по реда на ЗОС, след приемане на оценка от лицензиран оценител.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.
5. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно обявяване на пазарен ден и място за провеждането му на територията на гр.Белене.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ, ДОРА ЛЕОНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”.
6. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно изменение на Решение 69/02.09.2015 г. на Общински съвет – Белене и упълномощаване на г-н Милен Павлов Дулев – кмет на община Белене да подпише споразумение за партньорство.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.
7. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно
съгласие за сключване на договор с търговец, вписан в публичните регистри по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.
8. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно разрешение за заемообразно ползване на средства по договор № РД50-150/07.12.2015 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020
ДОКЛАДВА: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ – „ИКОНОМИКА”.
9. Предложение от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене, относно кандидатстване на Община Белене по Ос 3 „Образователна среда и активно социално приобщаване” на ОП „Наука, образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
ДОКЛАДВАТ: ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, КРАСИМИР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ. ВОДЕЩА КОМИСИЯ – „ОБРАЗОВАНИЕ”.
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
10.1. Предложение от Митко Рупов, ръководител на Театрална трупа „БелАрт”, относно целево субсидиране на ТТ „БелАрт” за сезон 2015-2016 г.
10.2. Писмо от Петко Петков, управител на СК „Полицейска, приложна и спортна стрелба” – гр. Белене с молба да се предостави за безвъзмездно ползване по реда на ЗОС общинско помещение, в което да се провеждат тренировките.
10.3. Доклад от г-н Милен Дулев, кмет на Община Белене и д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет – Белене, участвали в регионално делегатско заседание за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет от Северозападния район в гр. Плевен и в Общо събрание на сдружението с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав” в гр.Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ:
Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА