Община Белене ще продължи да предоставя услугата “топъл обяд”

Община Белене ще продължи да предоставя услугата „топъл обяд” за периода от 01.06.2016 г. до 30.09.2016 г., включително, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Бенефициентите, които ще ползват социалната услуга „топъл обяд” са 50 граждани от Община Белене, които отговарят на следните условия:
– лица и семейства на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
– лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“ – Белене;
– самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
– скитащи и бездомни деца и лица;
– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1.,т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
– лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
– майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца;
– лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година по чл. 10а от ЗСПД;
– лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето;
– лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение;
– лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване

Заявления за ползване на услугата за месец юни 2016 г. се подават в стая №24 на Общинска администрация – Белене до 13.05.2016 г., включително.
Анна Несторова,
Община Белене