Обява от Държавно предприятие “Фонд затворно дело”

Държавно предприятие „Фонд затворно дело” на основание чл.13 от ППЗДС и Заповед № З-1-461/12.07.2016 г. на изпълнителния директор на ДПФЗД, одобрена от министъра на правосъдието, ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАД БЕЛЕНЕ:
1) Сграда 03366.754.1.6 – ЗП 365 кв.м; начална наемна тръжна цена – 27,10 лв. без ДДС на месец;
2) Сграда 03366.754.1.7 – ЗП 365 кв.м; начална наемна тръжна цена – 24.64 лв. без ДДС на месец;
3) Сграда 03366.754.1.10 – ЗП 281 кв.м; начална наемна тръжна цена – 45.52 лв. без ДДС на месец;
4) Сграда 03366.754.1.12 – ЗП 360 кв.м; начална наемна тръжна цена – 55.08 лв. без ДДС за месец;
5) Сграда 03366.754.1.13 – ЗП 2519 кв.м.; начална наемна тръжна цена – 119.02 лв. без ДДС на месец.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: на 19.08.2016 г. от 13. 00 ч. в административната сграда на ДПФЗД – ТП Белене, гр. Белене, ул. Страцин № 4.
ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до 18.08.2016г. включително, в касата на в касата на ДПФЗД – ТП Белене, гр. Белене, ул. Страцин № 4, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 10,00 лв.
ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА – 50,00 лв.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА – да не е осъждан с влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер; да не е в производство по несъстоятелност/или ликвидация; да няма задължения към Министерство на правосъдието; да няма задължения към държавата.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0658/3 13 12