Обявление за одобрен проект за ПУП-ПП за елементи на техн. инфраструктура в Стопански двор, землище с. Бяла вода