ПОКАНА за работни срещи, свързани с МИРГ

График на работни срещи за месец Ноември, свързани с Местна инициативна рибарска група

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия” 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Ви уведомяваме, че планираме да проведем следните мероприятия, свързани с популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията и дейности, свързани с подготовка на стратегията за ВОМР на Местно партньорство на общините Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия, както следва:

1. Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на „МИРГ – Дунав – Долна Мизия – Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия“, както следва:
1.1. В гр. Никопол: дата: 02.11.2017 г., час: 10:30 часа, място: Заседателна зала на Община Никопол, адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 5, етаж 3;
1.2. В гр. Гулянци: дата: 02.11.2017 г., час: 14:30 часа, място: Заседателна зала на Община Гулянци, ул. “Васил Левски” № 32, етаж 3;

2. Информационни конференции – Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници на следните дати и места:
2.1. В гр. Белене: дата: 6.11.2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;
2.2. В гр. Долна Митрополия: дата: 7.11.2017 г., час 14:00 часа; място: Салона на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39;

3. Обучение на екипа на МИРГ, вкл. представители на партньорите – Провеждане на двудневно обучение за екипа на МИРГ, включително представители на партньорите:
3.1. В гр. Белене: дата: 10-11.11.2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;

Настоящата покана е във връзка с изискванията на Условията за изпълнение на проекти по ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020, Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” за уведомление чрез ИСУН до УО на ПМДР за датата и мястото на провеждане на информационни срещи, събития и семинари за информиране и обучения и др. в срок не по-малък от седем работни дни преди датата на събитието.