СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СТИМУЛИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ТРАНСГРАНИЧНАТА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, ОДОБРЕН ПО ПРОГРАМА INTERREG V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

На 16.04.2018 г. между Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и Европейски фондове на Република Румъния, в качеството си на Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България, и Община Белене, в качеството си на водещ партньор, беше сключен договор за финансиране за изпълнението на проект с реф. № 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”. Партньор по проекта от румънска страна е Университет „Овидиус“ – гр. Констанца.
Главната цел на проекта е стимулиране на възможностите за заетост и мобилността на работната сила в трансграничния регион.
Проектът предвижда разработване на съвместна стратегия, свързана с трансграничната мобилност, идентифициране на ключови сектори, които да позволят мобилността на работната сила и интегрирането на пазара на труда на хората в неравностойно положение.
Ще бъде разработена уеб-базирана платформа с версия за мобилен интернет на български, румънски и английски език с цел насърчаване на съвместните бизнес инициативи и стимулиране на възможностите за заетост и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Също така ще бъдат подготвени уеб-инари за подобряване квалификацията и компетентността на работната сила в трансграничния регион. Част от дейностите по проекта са организиране и провеждане на 16 двудневни обучителни семинара за безработни и неактивни лица в трансграничния регион и 6 съвместни форума с представители на български и румънски работодатели и професионални организации, медии, местно управление, университети, специализирани училища, бюра по труда, НПО и др.

Общият бюджет на проекта е 685 490,77 евро, от които 85% са осигурени от ЕФРР, 13% от румънския и българския държавен бюджет и 2% собствен принос на бенефициентите.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Линк към прессъобщението