Стартира проект за обучение на ученици от средните училища от осем дунавски области

Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще.
България и Румъния като страни-партньори натрупаха значителен опит в трансграничните програми, а управлението на проекти се превърна в едно от най-важните умения.
Насърчаването на ефективността на образованието и обучението е от решаващо значение в контекста на предизвикателствата, породени от глобализацията, демографските промени и бързото технологично развитие. Пазарът на труда от трансграничния регион се характеризира с липса на квалификация на трудещите се, а образователната система не е свързана с адекватните нужди на бизнеса. Липсата на добре обучен средноквалифициран човешки ресурс е основното предизвикателство и в двете държави. Един трансграничен проект не би могъл да реши тези проблеми, но би могъл да предприеме действия в тази област, за да се преодолеят подобни несъответствия. Младите хора са следващото поколение работещи и е наш дълг да ги подготвим, за да се справят с реалността и изискванията на пазара на труда.
Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V A Румъния-България.Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира в края на лятото миналата година.
Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.
Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата ще предостави уникалната възможност на 375 ученициот горните класове на средните училища от България и Румъния да придобият професионални умения и междукултурни компетенции чрез общо 15 обучения, организирани в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от България иМехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния.
В рамките на проекта ще бъде изграденаи уеб-базирана платформа, която ще даде на младите хора информация за институциите и организациите от допустимия регион, провеждащи стажове.
Сдружение „Алтернатива за Дунав“ ще проведе първото си обучение по проекта в гр. Белене.

Проект “Млад проектен ръководител в трансграничния регион” ROBG-146 с Код № 16.4.2.003 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България