ОБЩИНА БЕЛЕНЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ С ОБЩИНА КЪЛЪРАШ, РУМЪНИЯ

Стартира изпълнението на проект
„Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”,
одобрен по Програма INTERREG V-А Румъния – България

На 14.09.2018 г. между Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и Европейски фондове на Република Румъния, в качеството си на Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България и Община Белене, в качеството си на водещ партньор, беше сключен договор за финансиране за изпълнението на „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”. Партньор по проекта от румънска страна е Община Кълъраш – гр. Кълъраш.

Главната цел на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион, обхванат от двете общини.

Другите цели на проекта са:
– подобряване на способността на двете местни администрации да предотвратяват и реагират при природни бедствия;
– Да се увеличи ноу-хауто на местните власти по отношение на предотвратяването на кризисни ситуации;
– Създаване на онлайн платформа, предоставяща информация за предотвратяване и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и наводнения.

Основни дейности на проекта са: закупуване на оборудване за превенция на природни бедствия в двете общини; Работна среща за представяне на най-добрите практики в областта на предотвратяването на рискове; Разработване на онлайн платформа за предоставяне на информация за предотвратяване и управление на кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии и наводнения.

Общият бюджет на проекта е 987 468.06 евро, от които 85% са осигурени от ЕФРР, 13% от румънският и българският държавен бюджет и 2% собствен принос на бенефициентите.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Ася Дулева,
Община Белене