План-сметка на Община Белене за 2019 г.

План – сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Белене през 2019 г.

С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План сметката, във връзка с чл. 69, ал. 1, т.1 и в изпълнение на чл.66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия Проект на План – сметка (Приложение 1) в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата.
Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството на Община Белене, в сградата на общинска администрация,гр.Белене, улица „България“ № 35, или на електронна поща: obshtinabl@abv.bg

Публичното обсъждане ще се състои в сградата на Общинска Администрация-Белене, часът и денят ще бъдат обявени допълнително.
Приложени документи:

1. Технико-икономическа обосновка;
2. Проект за решение на план-сметка 2019;