Дневен ред 2019 година

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 30.01.2019 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 25.02.2019 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 05.04.2019 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.05.2019 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 28.05.2019 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 05.08.2019 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 02.09.2019 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 12.09.2019 г.

Дневен ред извънредно заседание на ОбС-Белене – 15.10.2019 г.