Общинска администрация

 

Длъжностно наименование Име Стая Телефон
гр. Белене
Органи на изпълнителната власт
Кмет Милен Павлов Дулев 11 0658/3-11-02;в.111
Зам.-кмет Малина Златкова Ешекова 23 0658/3-10-61;в.113
Ръководство, координация и контрол
Секретар
Архитектура
Гл. архитект* арх. Бойко Балабанов 19 0658/3-10-36;в.119
* – идва веднъж в седмицата
Правно обслужване
Юрист  Ирина Чоранова  13 0658/3-10-61; в.107
Финансов контрол
Финансов контрольор  Антон Антонов 25 в.105
Обща администрация
ДИРЕКЦИЯ “Обща администрация”
ОТДЕЛ “Финансово-счетоводни дейности”
Бюджет и финанси
Счетоводство
Началник отдел Мая Терзиевa 29 0658/3-10-45;в.123
Младши експерт “Бюджет” Ина Джантова 29 0658/3-10-45;в.123
Гл. специалист Мария Кърчева 30 0658/3-10-33;в.109
Ст. счетоводител Синела Арабаджиева 28 в.122
Ст. счетоводител Петя Кюрчева 28 в.122
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
Нач. отдел Нина Пейзанова МТД 0658/3-49-50;в.110
Ст. инспектор “Приходи” Здравка Мънева МТД 0658/3-49-50;в.110
Инспектор “Приходи” Николай Първанов МТД 0658/3-49-50;в.110
Специалист “Каса” Анелия Ганчева МТД 0658/3-49-50;в.110
Канцелария и човешки ресурси
Човешки ресурси
Гл.експерт Бистра Мънева 28 в.122
Деловодство
Техн. сътрудник Милка Ганева 10 в.102
ОТО ОбС
Техн. секретар  Ралица Господинова 31
Архив
специалист “Архив” 31 в.115
ОТДЕЛ “Център за Информация и Обслужване на Гражданите”
Гражданство
Гл. експерт Ваня Пелова ЦИОГ 0658/3-11-92;в.103
Гражданско състояние
Гл. експерт Мариета Ямелиева ЦИОГ 0658/3-11-92;в.103
Системен Администратор
Мл. експерт 14 в.114
Каса
Гл. Специалист Ирина Босилкова ЦИОГ в.108
Специализирана администрация
ДИРЕКЦИЯ “Специализирана администрация”
ОТДЕЛ “Социално-икономическа политика и финансиращи програми”
“Разработване и управление на проекти”
Мл. експерт Валя Вълкова 22 0658/3-46-72
Мл. експерт Антония Симеонова 24 в. 124
Мл. експерт Ася Дулева 22 0658/3-46-72
Здравни и социални дейности, Образование,МКБППМН
Гл. експерт Анна Несторова 24 в. 124
Икономическо развитие и обществени поръчки
Гл. експерт Цветомир Цветанов 22 0658/3-46-72
Мл. експерт Петя Шкодрова 10 0658/3-10-21
Екология, чистота, селско стопанство и епизотии
Гл. експерт Румяна Кондрова 17 в. 117
ОТДЕЛ “Устройство на територията и общинска собственост”
Началник-отдел Инж. Христина Иванова-Мънева 19 0658/3-10-36;в.119
Градоустройство. Техническо обслужване
Ст. специалист Инж. Петя Бойчева-Илиева 12 в. 112
Кадастър, регулация. Техническо обслужване
Гл. специалист Маргарита Младенова 12 в. 112
Инвестиционна дейност и строителен контрол
Гл. специалист Лидия Врайкова 12 в. 112
Управление и разпореждане с общинска собственост
Гл.експерт Инж.Пламен Петров 15 в. 104
Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита
Гл. специалист Митанка Митрикова 20 0658/3-10-19;в.120
Енергийна ефективност и улично осветление
Специалист 12 в. 112
Обреден Дом
Обредник Ирена Врайкова ОД в. 108
Обредник Калинка Петкова ОД в.108
Централа – 0658/31061
Кметства и населени места
с. Деков
Кмет на кметство Калин Весков Петракиев 06588/96588 / 2224
Гл. специалист Лидка Крачунова 06588/96588 / 2262
с. Татари
Кмет на кметство Светослав Руменов Ангелов 06580/96580 / 2221
Гл. специалист Иванка Илиева 06580/96580 / 2283
с. Петокладенци
Кмет на кметство Марио Блажев Дончев 06587/96587 / 2333
Гл. специалист Магдалена Симеонова 06587/96587 / 2435
с. Кулина вода
Кмет на кметство Румен Иванов Георгиев 06589/96589 / 2222
Гл. специалист Анета Томова 06589/96589 / 2223
с. Бяла вода
Кмет на кметство Венцислав Димитров Петров 06581/96581 / 2237
Гл. специалист Катя Кирилова Любенова 06581/96581 / 2235
Работно време:
СУТРИН 8:00 – 12:00
СЛЕДОБЯД 13:00 – 17:00
ОТДЕЛ “ЦИОГ” 08:00 – 17:00(Без прекъсване)
ОТДЕЛ “МДТ” 08:00 – 18:00(Без прекъсване)
ОТДЕЛ “УС и ОС” 08:00 – 17:00(Без прекъсване)