БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТИЩАТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БДП