Гражданска защита

Основен план

План за действие при наводнение

План за действие при възникване на масови горски и полски пожари

План за действие при радиационна авария

План за действие при снегонавявания и обледявания

План за действие при земетресение

План за действие при свлачище

Списък на доброволно формирование към Община Белене

Дежурни телефони: 0658/31061; 0658/31019; GSM: 0886050193