График и Дневен ред на Постоянните комисии мандат 2015 – 2019 г.

График комисии-2016

График и Дневен ред на Постоянни комисии-2017

График и Дневен ред на Постоянни комисии-2018

2019 година

месец Януари:

месец Февруари:

месец Март:

месец Май:

месец Юли:

месец Август: