Декларации по ЗПКОНПИ

Заповед за утвърждаване на декларации по ЗПКОНПИ

Приложения: Образци на Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Белене за 2018 – 2019 г.

Декларации по чл.35, т.1 и т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Белене за 2018 – 2019 г.