Дневен ред 2018 година

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 01.02.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 07.03.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 19.04.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 29.05.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 28.06.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 17.08.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 27.09.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 31.10.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 30.11.2018 г.

Дневен ред редовно заседание на ОбС-Белене – 28.12.2018 г.