Затвор-Белене

Затворa в град Белене е основан през 1949 година. Разположен е на територията на остров „Персин”, на река „Дунав”, срещу град Белене.
Затвора – гр. Белене е териториална служба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, където се настаняват осъдени на лишаване от свобода пълнолетни мъже от категорията Закрит тип за нерецидивисти и рецидивисти, както и такива, по отношение на които е постановена мярка за неотклонение „Задържане под стража” за извършени престъпления на територията на областите: Добрич, Разград, Силистра и Русе.
Капацитетът на затвора е около 550 души.
Основен приоритет в работата на Затвора е гарантиране сигурността на обществото и осмисляне престоя на лишените от свобода в Затвора чрез включването им в различни видове разнообразни дейности. Лишените от свобода са ангажирани в комунално-битова и обслужваща дейност, животновъдство, отдаване труд на външни контрагенти, различни по вид социални дейности и мероприятия, и други. Голям процент от осъдените участват в образователни, творчески, спортни и културно-информационни дейности.
Социалните дейности, които се реализират в Затвора-Белене са съобразени с нуждите на лишените от свобода, техните ресурси и дефицити, като се цели постигането на успешна бъдеща ресоциализация на осъдените. След постъпването си в Затвора и настаняване в приемно отделение, новоприетите лишени от свобода преминават през Програма за адаптация към условията на Затвора, запознаване с правата и задълженията им, с възможностите от които могат да се възползват за полагане на трудова дейност и включването им в различните видове дейности.
По време на изпълнение на наказанието Лишаване от свобода в основния етап се реализират редица дейности, насочени към подпомагане процеса на ресоциализация, а няколкото месеца преди освобождаването им, осъдените имат възможността да се включат в програми, подпомагащи повишаването на уменията им за търсене на работа, начини за представяне при интервю пред работодател и други.
През есента на 2015 г. в Затвора-Белене отвори врати училище към СОУ „Димитър Митев” – гр. Ловеч. Разкрити бяха четири изнесени паралелки: Първи, Втори, Трети и Четвърти клас, в които стартираха обучението си 60 лишени от свобода.
Част от лишените от свобода, настанени в Затвора, се включват в Програми за придобиване на професионални умения, в курсове по градинарство, готварство, строителство, животновъдство, овощарство и други. На тези от тях, които са с по-висока степен на импулсивност и агресия се предлага участие в Програми за решаване на конфликти. Реализират се програми за съхраняване и заздравяване на социалните контакти и връзките на лишените от свобода с близките и семействата.
Сформирана е група по художествена самодейност от лишените от свобода, която периодично изнася музикално-поетични постановки. В Затвора се провеждат и религиозни мероприятия в зависимост от предпочитаните вероизповедания. Ежедневно се провеждат спортни мероприятия по групи, а по празниците – и турнири. Периодично се организират изложби и конкурси за стихове и есета. От лишените от свобода се подготвя и издава ежемесечно вестник „Делник”, който отразява интересни събития от живота на Затвора и лишените от свобода. От социалните работници се провеждат здравни беседи и лекции на различни теми, които са според интересите на лишените от свобода.
Затвора разполага с кабинет, оборудван с компютри, принтери и мултифункционално устройство, предоставящи възможност за обучението на лишените от свобода по първоначално компютърно ограмотяване в Word, Exel и др.
Социалната дейност и възпитателната работа в Затвора-Белене е ориентирана основно към осмисляне на свободното време на лишените от свобода и извличане на максимална полза от престоя в местата за лишаване на свобода, с цел успешна бъдеща ресоциализация в обществото и законосъобразен живот на свобода. Тази цел се преследва с активното участие на лишените от свобода, на които е предоставена възможността да изразяват свои идеи и предложения, свързани с подбора на дейностите и мероприятията, които се реализират с тях. Пример за това е и разработената от лишен от свобода от Затвора-Белене „Програма за самопомощ на българските затворници в България”. Същата програма предоставя възможност за реализирането на различни по вид дейности с лишените от свобода, разгърнати в няколко разнообразни модула. Освен всичко останало, Програмата предоставя възможност за обучението от лишени от свобода за лишени от свобода, което се възприема с голям интерес от осъдените лица.

Дейностите в Затвора се подпомагат от Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, което е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и е създадено на 01.01.2003 г. със Закона за изпълнение на наказанията. Седалището на ДП „ФЗД” е в град София, а към него функционират и териториални поделения в затворите и поправителните домове. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието Лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода, извършва и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на дейност.
Дейността на ДП „ФЗД”, ТП – Белене се развива в направление селско стопанство. То е изцяло съсредоточено на територията на остров ”Персин” (островът е с обща площ 43373 дка ). Почвено-климатичните условия като цяло дават възможност за развитие на растениевъдство и животновъдство. Основни култури, които се отглеждат на територията на остров „Персин” са: пшеница, рапица, люцерна, слънчоглед, царевица зърно, царевица за силаж и овес.
Животновъдният отрасъл е съсредоточен и се развива изцяло в направление млечно говедовъдство. Добитото краве мляко се предава на оторизирана фирма, съгласно сключен Договор за продажба. От новородените телета мъжките се продават, а женските се използват за обновяване на основното стадо.
ДП „ФЗД” – поделение гр. Белене реализира изделия, изработени от върбова пръчка – ракита. Поделението разполага с различни видове ръчно изработени столове, табуретки, панери, маси, кошници, пана и др. видове, които могат да бъдат лакирани в различни гами по желание на клиента.
ДП „ФЗД”, ТП – Белене разполага с хотелска част, състояща се от 8 стаи, 2 апартамента и конферентна зала. Базата може да се използва за провеждането на семинари, учебни програми и занятия. Към хотелската част има служебен стол, който се обслужва от поделението. Служебният стол е подходящ за организирането на мероприятия, заявени от външни лица.
На територията на о-в „Персин”, ДП „ФЗД” – поделение гр. Белене разполага и с вила за отдих „Рибарника”, която е разположена в близост до ръкава на р. Дунав. Базата е подходяща за отдих, риболов и почивка. Същата разполага с 2 апартамента, 2 двойни стаи, кухня и обща зала за хранене. За почиващите през пролетно-летния сезон вилата разполага с външно барбекю и голяма беседка.
ДП „ФЗД” – поделение Белене предлага работни групи за извършване на обща строителна и друг вид работа.
Целите на ДП „ФЗД” са да произвежда, изработва и предлага качествени изделия, детайли, услуги и селскостопанска продукция, които да задоволят напълно изискванията на клиентите.
Допълнително информация може да получите на сайтовете: www.gdin.bg и www.dpfzd.com

 

КОНТАКТИ:
Затвора – Белене
град Белене – п.к. 5930
ул. „Страцин” №4
тел. 0658/ 3 82 14
факс 0658/ 3 13 23
www.gdin.bg
www.dpfzd.com

 

zatvor

zatvor-12 zatvor-11

административната част на Затвор-Беленеzatvor-1

 Първи обект на Затвор-Белене

zatvor-2

zatvor-3

 

хотелска част към Затвор-Белене

zatvor-7

 

zatvor-9

 

 

 

 

 

zatvor-8

zatvor-10

Служебният стол към Затвор-Белене е подходящ за различни видове мероприятия и може да бъде заявено това от външни лица

 

изделия, изработени от върбова пръчка – ракита

zatvor-4 zatvor-5

 

Дейността на ДП „ФЗД”, ТП – Белене се развива в направление селско стопанство

zatvor-6