Икономика и управление на собствеността

Документи за изплащане на “бели петна” /кликнете върху документа за изтегляне/:

  1. Декларация
  2. Заявление

Годишна програма 2017 за управление и разпореждане с недвижими


Год. прогр. 2015 Приложение  земеделски имоти


ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩАТА ПО ЧЛ.37и ОТ ЗСПЗЗ