Гражданско състояние

Нотариални заверки

ТАРИФА
за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
(Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. – бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009)

В сила от 1.07.2009

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)
1. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 10 лв;
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница а останалите екземпляри се таксуват като преписи. 2лв;
2. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първия подпис 5 лв;
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер по буква „а”
в) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всеки следващ подпис 2 лв;
г) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв;
д) (нова. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква „г”

*Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.
3. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 3 лв;
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница 2 лв;
4. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице 2 лв;
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице 10 лв.
II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
5. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За издаване на нотариален или на договор за делба извън посочените в т.1 се събира такса по следната таблица:
Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително 30
от 101 до 1 000 лв. 30 + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1001 до 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000
от 10 001 до 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000
от 50 001 до 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000
от 100 000 – 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000
над 500 000 лв. 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от

6000 лв.
6. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжка с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.”
III. Нотариални такси според изразходваното време (лв./час).
7. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За устен правен съвет или консултация 8 лв.
8. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15 лв.
9. За справки, набавяне на документи, книжа и др. 5 лв.
*Забележка. Таксите по т.14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.
V. Допълнителна нотариална такса

10. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в работно време 25 на сто;
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) в нотариалната кантора в неработно време 25 на сто;
в) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в неработно време 50 на сто.
г) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена 50 на сто.
д) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г.)извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена – в двоен размер


Гражданско състояние

I. Издаване на удостоверение за раждане(дубликат)
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност
· ЕГН на родителите
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: безсрочен

II. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак(дубликат)
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: безсрочен

III. Препис-извлечение от акт за смърт
1.Необходими документи:
· Документ за самоличност на лицето, желаещо да получи документа
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: безсрочен

IV. Удостоверение за наследници
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност на наследника
· ЕГН на наследниците
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване:
– Експресна – 1 ден – 8.00 лв.
– Бърза – 3 дни – 6.00 лв.
– Обикновенна – 7 дни – 4.00лв.
– За всяко приложение към удостоверението за наследници се заплаща такса по -1 лв.
– Удостоверение за наследници за преживяна и наследствена пенсия – 1 бр. безплатно +2 лв. за всеки следващ брой
3.Срок на валидност: 6 месеца

V. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Документи с имена, различни от документа за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: няма

VI. Удостоверение за семейно положение
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· При необходимост за справка:
– акт за сключен граждански брак;
– решение за разтрогнат граждански брак;
– акт за раждане на децата.
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: до настъпване на промяна

VII. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· При необходимост за справка:
– акт за сключен граждански брак;
– решение за разтрогнат граждански брак;
– акт за раждане на децата.
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: до настъпване на промяна

VIII. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: няма

IХ. Заявление за постоянен адрес
1.Необходими документи:
· Заявление за постоянен адрес
· Документ за самоличност
· Удостоверение за раждане
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов постоянен адрес

X. Удостоверение за постоянен адрес
1.Необходими документи:
· Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
XI. Удостоверение за промени на постоянен адрес
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.

XII. Удостоверение за настоящ адрес
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Акт за раждане
· Акт за граждански брак
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: – 4.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов настоящ адрес

XIII. Удостоверение за промени на настоящ адрес
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Акт за раждане
· Акт за граждански брак
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: -4.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов настоящ адрес

ХIV. Заверка на адресна карта за настоящ адрес
1.Необходими документи:
· Адресна карта за настоящ адрес
· Документ за самоличност
· Удостоверение за раждане
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов настоящ адрес
XV. Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: няма

XVI. Преписи от документи
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност
2.Срок на издаване: 3 до 5 дни
3.Цена на услугата: 1.00 лв./стр.
4.Срок на валидност: няма
XVII. Удостоверение за родените от майката деца
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: – 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

XVIII. Удостоверение за правно ограничение
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: – 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

XIX. Удостоверение за вписване в регистъра на населението
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: – 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

XIX. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Други документи при необходимост;
· Писмено съгласие за вписване на личните му данни
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: – 10.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

XX. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност;
· Други документи при необходимост;
· Декларация по образец
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: – 10.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

XXI. Други видове удостоверения
1.Необходими документи:
· Искане по образец
· Документ за самоличност
· Други видове документи в зависимост от издавания документ
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.

XXII. Пълен препис от документи по гражданско състояние – 5 лв.(1 ден)

XXIII. Заверка на документи по гражданско състояние – 2лв.(1 ден)

XXIV. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина- 15лв.


 

Обредни дейности

I.Погребение
1.Съставяне на акт за смърт
2.Необходими документи:
· съобщение за смърт, издадено от здравно заведение или личния лекар и документ за самоличност на починалия, въз основа на които в Обреден дом се съставя акт за смъртна починалото лице
· съдебно решение
3.Срок на издаване: акта за смърт се съставя в срок от 48 часа.
4.Цена на услугата:
· Издаване на препис извлечение от акт за смърт
· Всеки следващ препис от акт за смърт – 5 лв.
· Организиране на ритуала – 30.00 лв.
· Провеждане на ритуала – 20 лв.
· Осигуряване на съобщение по радиоуредбата + стойността на съобщението – 3.60 лв.
· Осигуряване на автобус за извозване на близките до гробищен парк – 40.00 лв.
· Транспортна услуга с катафалка – 0.90 лв./км
· Такса гробно място до 15 години – 30.00 лв.
· Служебна бележка – 3.00 лв.

II. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак(оригинал)
1. Съставяне на акт за брак
2.Необходими документи:
· Декларации, подадени от желаещите да сключат граждански брак в срок 30 дни преди сключването;
· Медицински свидетелства, издадени не по-рано от 30 дни от датата на сключване на граждански брак;
· При 2-ри, 3-ти и т.н. граждански брак е необходимо представяне на Решение или удостоверение от бракоразводно дело или препис от Акт за смърт
3.Цена на ритуала:
· В Обредния Дом – 60 лв.
· Изнесен ритуал – 120 лв.
· Всеки следващ препис от акт за брак – 3.30 лв.

III. Именуване
1.Цена на услугата: – 30 лв.

IV. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане
1.Необходими документи:
· Съобщение за раждане от здравното заведение в общината, Съдебно решение или пълен препис от Акт за раждане в чужбина – преведен и легализиран в МВнР на РБългария
· Документи за самоличност на родителите
2.Срок на издаване: 7 дни като деня на раждането не се брои, а при представяне на съдебно решение – веднага. Удостоверението за раждане се издава веднага след съставянето и подписването на Акта за раждане.
3.Цена на услугата:
безплатно
· Всеки следващ препис от акт за раждане – 5 лв.

V. Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин, които имат актове съставени в чужбина.
Необходими документи:

Заявление за пресъставяне на Акт по гражданско състояние
Оригинални документи от чужбина
Легализирани и заверени преводи от МВнР или Българското посолство в съответната страна
Документ за самоличност
При необходимост нотариално заверено пълномощно
Документите се подават в Обреден дом на Община Белене.Предвидена е възможност документите да бъдат подадени и по консулски път
Такса разглеждане на документи – 30 лв.
VI.Легализация на документи за чужбина

1.Необходими документи

Документ по гражданско състояние издаден на територията на Община Белене

2.Такса на услугата – 12 лв.

VII. Излъчване на реклами,съобщения и други чрез Местният радио възел – 3.60 лв.


 

Образци на документи – изтегляне