Местни данъци и такси

Община Белене Ви уведомява, че плащането на задълженията Ви към местните данъци и такси може да заплатите доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово – в касата на Отдел ” Местни данъци и такси ” към Община Белене адрес: ул. ” България ” № 35 с работно време 8.00 до 18.00 часа;
 • безкасово чрез ПОС терминал в Отдел ” Местни данъци и такси ” към Община Белене
 • касово – в касите към кметствата на следните населени места : село Бяла вода, село Деков, село Кулина вода, село Петокладенци и село Татари
 • на касите на Изипей АД в цялата страна;
 • на касите на Банка ДСК в цялата страна
 • на касите на Български пощи в цялата страна
 • с пощенски запис или с платежно нареждане

Сметката по която се превеждат дължимите суми е следната:

IBAN сметка         – BG 74STSA93008459454700

BIG  STSABGSF      – БАНКА ДСК ЕАД

 • код за вид плащане – патентен данък – 44 14 00
 • код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти – 44 21 00
 • код за вид плащане – данък върху превозните средства – 44 23 00
 • код за вид плащане – такса за битови отпадъци – 44 24 00
 • код за вид плащане – туристически данък – 44 28 00
 • код за вид плащане – такса за притежаване на куче – 44 80 13

Справка за дължимите от Вас местни данъци и такси може да направите  по следния начин:

 • На касата в отдел Местни данъци и такси при Община Белене
 • На касата в кметствата към Община Белене
 • На сайта на община Белене в раздел „Местни данъци и такси”

Функции на отдел МДТ

Действащи ставки за местни данъци и такси