МИГ Белене-Никопол

На 10 март (четвъртък) от 10.00 часа в зала № 26 на Община Белене ще се проведе информационна среща/семинар за популяриз…

Публикувахте от Дунавски Новини Вестник Белене в 8 март 2016 г.

 

 logo-EU2  logo-bg-zname   Leader_logo  

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛКИТЕ РАЙОНИ

“Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”

Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На 07.12.2015 год.  беше сключен тристранен Договор между  Министерството на земеделието и храните, Държавен донд „Земеделие” и Община Белене за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 16/30.07.2015 г. на Министерството на земеделието и храните.

Договорът е на стойност 48 895.75 лв. Максималният срок за изпълнение на проекта е до 6 месеца след подписване на договора.

Целите, които си поставя Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. са:

  1. Подпомага за подготовката на написване на Стратегия за местно развитие;
  2. Насърчава включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за местно развитие;
  3. Информиране на местното население за възможностите за финансиране на Стратегията от повече от един фонд;
  4. Придобиване на знания и умения за функционирането на Местна инциативна група