Население

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес към 15.03.2019г.

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес
гр.Белене 8262 7671
с.Бяла вода 281 304
с.Деков 431 417
с.Петколаденци 291 341
с.Татари 231 262
с.Кулина вода 138 160
Общо: 9658 9155

 

Починалите за 2010 г. са 192, за 2011 г. са 165, за 2012 г. са 178 и за 2013 г. – 136 души или средно за периода 156 души/год.5.97 е средният брой на ражданията на 1000 души за периода 2010 – 2013 г., а живородените деца са средно 61 на година.Темпът на прираст показва, че населението през целия период намалява, но е най-силно изразен е през 2012 г., когато средногодишния темп на намаляване на населението в община Белене е -1,24%.

Структурата на населението на община Белене по пол и възраст има следните характеристики:

Таблица 2 : Структура на населението на община Белене по възраст и пол

Година В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст
Под трудоспособна
възраст
Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо
2010 3740 2887 6627 1113 1716 2829 642 573 1215
2011 3776 2505 6281 1080 1692 2772 576 532 1108
2012 3666 2449 6115 1040 1631 2671 564 526 1090
2013 3565 2403 5968 1019 1634 2653 551 495 1046

Жените в община Белене през 2013 г. са 4532 души, а мъжете – 5135 души. Съотношението на жени към мъже е 46,88:53,12 , с превес на мъжете.
Населението през 2013 г. в трудоспособна възраст формира 61.74% от общото население на общината, следвани от хората в надтрудоспособна възраст – 27.44% и групата на децата и младежите – 10.82%.

Съгласно резултатите от последното преброяване на населението 77.83% от всички икономически активни лица в община Белене са заети, като общият дял на икономически неактивните лица е 51.70%.

Таблица 3: Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 01.02.2011 година

Общо Икономически активни Икономически неактивни
Общо Заети Безработни
Община Белене 9262 4474 3482 992 4788
Гр. Белене 7567 3943 3151 792 3624
с. Бяла вода 306 102 74 28 204
с. Деков 465 201 120 81 264
с. Кулина вода 203 51 21 30 152
с. Петокладенци 358 87 53 34 271
с. Татари 363 90 63 27 273