Ноември-2016

Проект! на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие и Мотиви

Проект! и Мотиви за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белене (вер.2)

Проект! на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 16 за определяне размера на МДТ 30.11.2016г.