Образци на документи

Закон за местни данъци и такси – Патент

Закон за местни данъци и такси – Плавателно

Закон за местни данъци и такси – леки автомобили

Закон за местни данъци и такси – въздухоплаване

Закон за местни данъци и такси – без лек.

Закон за местни данъци и такси – придобиване

Закон за местни данъци и такси – наследство

Закон за местни данъци и такси – част 1 и 2

Сметосъбиране и сметоизвозванеи – фирми –

Сметосъбиране и сметоизвозване – граждани

Справка декларация по чл.116, ал. 4 от Закона за туризма

Искане за прихващане и възстановяване на суми

Искане за издаване на документ

Заявление ТБО

Заявление за данъчна оценка

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Декларация за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване – юридически лица

Декларация за прекратяване на регистрация или бракуване на МПС

Декларация за облагане с туристически данък

Заявление – бели петна

Декларация – бели петна