Общ устройствен план

Изтегли общ устройствен план

общ-устройствен-план
CCF_000017

Задание за определяне и на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проекта

Обяснителна записка – ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
1 ГРАФИЧЕН МАТЕРИАЛ

Виж

2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Виж

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ОУПО БЕЛЕНЕ
1 ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (без землището на гр. Белене)

Виж

2 НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ на ДОКЛАД за ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (БЕЗ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЕЛЕНЕ)

Виж

3 ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (БЕЗ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЕЛЕНЕ) “

Виж

4 ПРОЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД за ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Виж

5 ПРОЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА

Виж

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ОУПО БЕЛЕНЕ – II
1 Искане за издавене не становище по екологична оценка (ЕО)

Виж

2 Приложение 2 – Копия на Писма на Директора на Регионална Инспекция по околната среда и водите – Плевен с изх. №№ 3622/20.07.2017 г. и 4466(3)/14.09.2021 г

Виж

3 Приложение 3 – Kопие на Становище на Директора на Регионална Инспекция по околната среда и водите –Плевен по отношение на ДОСВ с изх. № 6599(1)/09.02.2022 г.

Виж

4 Приложение 4 – Справка за проведените в рамките на процедурата по екологична оценка на проекта на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) консултации, изразените мнения и предложения, както и за начина на отразяването им

Виж

5 Приложение 4.А – Копия на получените становища по време на консултациите по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка

Виж

6 Приложение 4.Б – Копия на получените становища по време на консултациите по Доклада за екологична оценка

Виж

7 Приложение 4.В – Протокол, присъствен списък и снимков материал от проведеното обществено обсъждане

Виж

8 ДОС предаване CD

Виж

9 Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22 от Наредбата за ЕО

Виж

10 Приложение 6 – точка 5 към Искането

Виж

11 НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ на ДОКЛАД за ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (БЕЗ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БЕЛЕНЕ)

Виж

12 НДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ (без землището на гр. Белене)

Виж