Обяви и съобщение по ЗУТ

Обявление за изготвяне на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия НН от МТП /мачтов трафопост, през РК/ за ел. табло за ПИ 03366.180.4 в м. “Трояне” по КККР за земнището на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изготвяне на проект за промяна на ОУП и ПУП-ПРЗ за имот с УПИ VII – 134,кв. 64, И 03366.602.1303 по кадастралната карта на гр. Белене
– графичен файл