Обяви и съобщение по ЗУТ

Подробен Устройствен План – План за Регулация на УПИ IV – 1221 в стр. кв. 99 по плана на гр. Белене– графичен файл

Подробен Устройствен План – План за Регулация на отреждане “За автогара”, като отреждането са изменени на “За автогара и информационен център”
– графичен файл

Съобщение за частично изменение на Общия Устройствен План на гр. Белене в обхвата на пи с идент. 03366.602.1303 по Кадастралната карта на гр. Белене, попадащ в УПИ VII в стр. кв. 64 гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за Регулация на поземлен имот с идент 03366.602.556 по Кадастралната карта на гр. Белене, попадащ в УПИ III в стр. кв. 54а по плана на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за Регулация на УПИ XIV-503 в стр. кв. 55 по плана на гр. Белене, община Белене
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за Регулация Регулация на УПИ I-227 в стр. кв. 3 с. Кулина вода, община Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.3 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ IV в кв. 42 по плана гр. Белене, като се предвижда нов търговски обект
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – Парцелен План на техническата инфраструктура
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за застрояване на пи с идент 03366.602.1112 попадащ в УПИ II и на пи с идент 03366.602.1113 попадащ в УПИ VII в стр. кв. 128 по план на гр. Белене определени “За малко производствено предприятие”
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План /РУП/ на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX В СТР. КВ. 50 ПО по плана на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИАЦИАТИВА
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за застрояване в обхвата УПИ I в стр кв 8г. по плана на гр. Белене с идент. 03366.602.671 по Кадастралната карта на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за застрояване в обхвата на пи с идент 066633.602.400 по Кадастралната карта на гр. Белене попадащ в УПИ I в стр. кв. 12 на гр. Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.3 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ I-1820 и УПИ II-1820 в стр. кв. 62 по плана на гр. Белене, община Белене попадащи в пи с идент. 03366.602.693 по Кадастралната карта на града на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ XII, УПИ XIII и УПИ VIII-327 в стр.кв. 32 по плана на с. Татари на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, пар. 8,ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ IX-210, УПИ XII-210 в кв. 50 и УПИ “за политиката” в кв. 165 по план за гр. Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Обявление за изготвяне на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия НН от МТП /мачтов трафопост, през РК/ за ел. табло за ПИ 03366.180.4 в м. “Трояне” по КККР за земнището на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изготвяне на проект за промяна на ОУП и ПУП-ПРЗ за имот с УПИ VII – 134,кв. 64, И 03366.602.1303 по кадастралната карта на гр. Белене
– графичен файл