Обяви и съобщение по ЗУТ

Обява – Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене в обхвата на ПИ 03366.601.1364 

Разрешение за промяна на предназначението №1 от 18.06.2024г.

Решение №82 Препис-Извлечение от Протокол №8/13.06.2024г. от редовно заседание на Общински Съвет-Белене

Решение №80 Препис-Извлечение от Протокол №8/13.06.2024г. от редовно заседание на Общински Съвет-Белене

Решение №79 Препис-Извлечение от Протокол №8/13.06.2024г. от редовно заседание на Общински Съвет-Белене

Заповед №844/11.06.2024 г. за изменение на ПУП – ПР в УПИ XXV-1126 и XIV-1126 в кв.26 по плана на гр.Белене ,община Белене.

Заповед №843/11.06.2024 г. за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 03366.179.16 в местност “Каракашева могила” в землището на гр.Белене ,община Белене.

Заповед №845/11.06.2024 г. за разрешение за изработване на действащия ПУП-ПР на УПИ XVI-1801 и XV-1801 в стр. кв. 58 по плана на гр.Белене ,община Белене.

Заповед №815/04.06.2024 г. за разрешение за изработване на действащия ПУП-ПР по ПУП-ПР на гр.Белене ,община Белене.

Обявление №08-00-249/28.05.2024 г. на Главния архитект на Община Белене

Обявление №08-00-249/28.05.2024 г. за разрешението за строеж на обект ,находящ се в УПИ II-1441 кв. 42 по план на гр.Белене, Община Белене.

Заповед №589/17.04.2024 г. за изменение ПУП-ПР за УПИ XXVIII-1,2,3 в стр.кв.94 по   плана на с. Деков ,Община Белене.

Заповед №523/16.04.2024 г. за изменение ПУП-ПР на УПИ XXV-1126 и XXIV-1126 в стр. кв. 25 по плана на гр. Белене.

Заповед № 559/15.04.2024 г. за одобряване на ПУП–ПЗ на имот с идентификатор 03366.130.3 в местност „Терзиева могила“ в землището гр. Белене.

Заповед №496/27.03.2023г. за изменение на действащия ПУП-ПЗ пи с идент. 03366.179.16 в местн. “Карекашева могила” в землището на гр.Белене.

Обявление №08-00-119/05.03.2024 г. за изменение ПУП на поземлени имоти на УПИ XVIII 1,2,3 в кв. 94с по план на с. Деков, Община Белене.

Обявление №08-00-138/19.03.2024 г. за разрешението за строеж на обект ,находящ се в УПИ XXIV-138 кв. 5б по план на гр.Белене, Община Белене.

Заповед №245/17.01.2024 г.  за разрешение за изработване на действащия ПУП-ПР  на УПИ XVIII-1,2,3  в стр. кв. 94 по плана на с. Деков,община Белене.

Решение №6 ,препис-извлечение от протокол №2/10.02.2023 г. от редовно заседание на Общински Съвет-Белене

Заповед №243/17.01.2024 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ I в стр.кв.89 по плана на гр. Белене , УПИ XXV-1197 по плана на гр.Белене,община Белене

Заповед №1513/21.12.2023 г. относно изменение на ПУП-ПРиЗ на УПИ VII-341 и VIII-341 в кв. 93 по плана на с. Деков

Заповед №1372/29.11.2023 г. за изменение на заповед №1052/13.09.2023 г. относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ-I стр. кв. 89 по плана на гр. Белене

Решение за поставяне №4/19.12.2023г.

Заповед №4/28.11.2023 г. Изграждане на ограда с височина до2,20м над пиложащия терен при условията на чл.147, ал.1,т.7 от ЗУТ”, в ПИ 03366.601.125,в УПИ II,кв.21 по плана на гр.Белене.

Заповед №3/28.11.2023 г. Основен ремонт,реконструкция и подобряване на пролежащото пространсво на църква”Св. Вмчк Георги Победоносец” – гр.Белене в ПИ 03366.601.125,в УПИ II,кв.21 по плана на гр.Белене.

Заповед №1295/10.11.2023 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ и застрояване на УПИ III-1103 в кв.113 по плана на гр.Белене,община Белене

Заповед №1294/10.11.2023 г.  за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ  на УПИ IX-117 и X-116 кв. 20 по плана на гр.Белене,община Белене

Заповед №466/30.03.2023 г.  за разрешение за изработване на действащия ПУП-ПРЗ  на УПИ VII-341 и УПИ VIII-341 в стр. кв. 93 по плана на с. Деков,община Белене

Заповед №1204/26.10.2023 г.  за одобрение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-1484,кв. 84 по плана на гр. Белене, Община Белене

Заповед №1203/26.10.2023 г. а одобрение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XV-1933 и УПИ XXI-2309 ,кв. 125 по плана на гр. Белене, Община Белене

Заповед №1151/10.10.2023 г.  за разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР и Застрояване на УПИ III-1103 в стр.кв. 113 по плана на гр. Белене

Заповед №945/08.08.2023 г.  за разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ IX-117в стр.кв. 20 по плана на гр. Белене

Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XXV – 601.771 в кв. 89 по плана на гр. Белене

Заповед №1106/25.09.2023 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ и за обединяване на ПИ 03366.606.930, 03366.606.931, 03366.606.932, 03366.606.933, 03366.606.934, 03366.606.935, 03366.606.936, 03366.606.937, 03366.606.938, 03366.606.939, 03366.606.940, 03366.606.941 и 03366.606.942 в нов, в землището на гр.Белене.
Заповед №1096/20.09.2023 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идент.03366.520.35 в м. “Лунгата“ в землището на гр.Белене.
Заповед №1097/20.09.2023 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XV-1042 и XVI-1098 в стр.кв.27 по плана на гр.Белене,.
Заповед №1098/20.09.2023 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVI-1033 и XXVII-1031 в стр.кв.25.
Заповед №1101/20.09.2023 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ в УПИ VIII-2035 и VII-2032 в кв.112 по плана на гр.Белене.

Заповед №1038/08.09.2023 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIX, XIII, XIV, XV в стр. кв. 30 по плана на гр. Белене.

Заповед №995/24.08.2023 г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ IV-349, X-349, XI-349 в стр. кв. 60 по плана на с. Петокладенци, община Белене

Заповед №794/20.06.2023 г.  за разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ XV-1042 и УПИ XI-1098 в стр. кв. 27 по плана на гр. Белене

Заповед №792/20.06.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ XXVI-1033 и УПИ XXVII-1031 в стр. кв. 25 по плана на гр. Белене

Виза за проектиране на селскостопанска постройка в ПИ 03366.403.66

Заповед №945/08.08.2023 г. одобряване на ПУП-ПР на УПИ IX-117 в стр. кв.20 по плана на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №939/07.08.2023 г. одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ 72117.154.43 по Кадастралната карта на с. Татари , Община Белене.

Заповед №934/02.08.2023 г. одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ II-1443 и УПИ VIII-1461 в стр.кв.158  по плана на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №697/23.05.2023 г. разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ I-1007, УПИ II-1007,УПИ III-1010, УПИ IV-1013, УПИ V-1015, УПИ VI-1016, УПИ VIII-“За общ. жил. строителство”, УПИ XIII-2179, УПИ XV-1004   и УПИ XI -1005, кв. №30, по ПУП-ПР на гр. Белене, община Белене.

Заповед №920/26.07.2023 г. одобряване на ПУП-ПР за УПИ I-273 и XIII-273  по плана на с. Петокладенци, Община Белене.

Заповед №884/17.07.2023 г. одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 20537.36.314 ,м.” Тръпките” по Кадастрална карта на с. Деков, Община Белене.

Заповед №899/20.07.2023 г. одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1350 и XI-1349 , кв. 9 по план на гр. Белене, Община Белене.

Решение №53,препис-извлечение от протокол №7/29.06.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Решение №52,препис-извлечение от протокол №7/29.06.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Решение №51,препис-извлечение от протокол №7/29.06.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Решение №50,препис-извлечение от протокол №7/29.06.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Решение №22,препис-извлечение от протокол №3/16.03.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Заповед №865/06.07.2023 г. изменение на ПУП-ПР за УПИ IX-411 и X-2324 в стр. кв.11 по план на гр. Белене , Община Белене.

Заповед №864/06.07.2023 г. изменение на ПУП-ПР за УПИ IV-138 и VII-141 в стр. кв.19 по план на с. Татари ,Община Белене.

Решение №37,препис-извлечение от протокол №5/23.05.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Решение №36,препис-извлечение от протокол №5/23.05.2023г. от редовно заседание на Общинския Съвет-Белене

Заповед №793/20.06.2023 г. изменение на ПУП-ПР и Застрояване на УПИ III-1350 и УПИXII-1349 стр. кв.9 по план на гр. Белене.

Решение №38/23.05.2023г. от редовно заседание на Общински съвет-Белене относно решава изработването на ПУП – Парцеларен план на техническата инфраструктура -ел. захранване на пи. с идент. 03366.129.15 в местността “Сред полето” в землището на гр.Белене.

Заповед №295/08.02.2023 г. изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-138 и УПИ VII-141 в стр. кв.19 по план на с. Татари , община Белене.

Заповед №759/07.06.2023 г. изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-411 и УПИ X-2324 в стр. кв.11 по план на гр. Белене.

Заповед №724/29.05.2023 г. изменение на ПУП-ПЗ на УПИ III-836 в стр. кв.39 по план на гр. Белене.

Обява-18.05.2023г. Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на с. Татари, Община Белене.

Обявление ДВ на проект ПУП-ПП на кабел 20 kV за ел. захранване на ПИ 03366.180.34.
– графичен файл

Обявление в ДВ проект ПУП-ПП за кабел 20 kV за ел. захранване на ПИ 20537.35.101 в землището на с. Деков.
– графичен файл

Обява-03.05.2023г. Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Белене.

Заповед №583/27.04.2023 г. одобряване на ПУП-ПР за УПИ XXVII-1002 в  кв.30 по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №582/27.04.2023 г. одобряване на ПУП-ПР на УПИ, кв.12 по план на гр. Белене, Община Белене.

Обявление №08-00-302/27.04.2023 г. за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с индентификатор 20537.36.314, м. Тръпките по КККП по план на с. Деков, Община Белене.

Обявление №08-00-277/12.04.2023 г. за изменение ПУП-ПЗ за УПИ III-836, кв. 39 по план на гр. Белене.
– графичен файл

Обявление №08-00-255/04.04.2023 г. за изменение ПУП-ПРЗ на ПИ 03366.129.15 по Кадастрална карта на гр. Белене.
– графичен файл

Заповед №515/12.04.2023 г. одобряване на ПУП-ПР и застрояване на УПИ IV-342,V-343, VI-338 VII-339 в  кв.76 по план на гр. Белене, Община Белене.

Обява- Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Белене.

Заповед №463/30.03.2023 г. одобряване на ПУП-ПР и застрояване на ПИ с идентификатор 03366.601.1101 , УПИ I в стр. кв.113 по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №466/30.03.2023 г. за изменение ПУП-ПР и застрояване на УПИ VII-341 и УПИ VIII-341 в стр. кв. 93 по план на с .Деков , община Белене.

Заповед №426/21.03.2023 г. за изменение ПУП-ПР на УПИ XXVII-582 в стр. кв. 30 по план на гр. Белене.

Заповед №405/15.03.2023 г. за разрешение  на ПУП-ПР и Застрояване за ПИ 03366.129.15 по Кадастрална карта на гр. Белене.

Заповед №415/17.03.2023 г. одобряване на ПУП-ПР за УПИ IX-1219 и XI-2130 в кв.88 по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №416/17.03.2023 г. одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II – ” За обществено жилищно строителство”, в кв.13 по план на гр. Белене и ПУР на прилежащи улици по плана на гр. Белене.

Заповед №414/17.03.2023 г. одобряване на ПУП-ПР за УПИ XX-29,XXI-29,XIX-28 в кв.2 по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №1555/21.12.2022 г. за изменение ПУП-ПР и застрояване на УПИ IV-342,V-343,VI-338 и VII-339 в стр. кв. 76 по план на гр. Белене.

Заповед №67/17.01.2023 г. за изменение ПУП-ПР и застрояване на пи с индент. 03366.601.1101 по Кадастралната карта на гр. Белене, попадащ в УПИ I в стр. кв. 113 по план на гр. Белене.

Заповед №383/06.03.2023 г. одобряване на ПУП-ПР и Застрояване за УПИ V-1384 и VI-1385 в кв.128б по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №380/02.03.2023 г. за изменение ПУП-ПР на УПИ XIV-1910 и XV-1909 , кв.122 по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №311/16.02.2023 г. за изменение ПУП-ПР на УПИ XII-1710 и XVI-1711 , кв.54а по план на гр. Белене, Община Белене на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ.

Заповед №329/20.02.2023 г. за изменение ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 03366.601.738, попадащ в УПИ XXIV01196 в кв.91  по план на гр. Белене, Община Белене.

Заповед №310/16.02.2023 г. за изменение ПУП-ПР на УПИ XXII,X,IX,VIII,VII,VI в кв.53 и УПИ XXIII, XIV в кв.54а по план на гр. Белене, Община Белене на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ.

Обявление на Заповед съгласно Протокол 4/07.02.2023 г. от ЕСУТ за констатираното несъответствие по цифровата част на регулационен план на гр. Белене – част 2.

Заповед №1554/21.12.2022 г. за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-1219 в стр. кв. 88 по плана на гр. Белене

– графичен файл

Обявление  за изменение ПУП-ПР на УПИ XII-1710 и УПИ XVI-1711 , кв.1054, по ПУП–ПР на гр. Белене, Община Белене.
графичен файл

Обявление №08-00-88/31.01.2023 г. за изменение ПУП-ПРЗ на УПИ V-1384 и УПИ VI-1385 , кв.128б по план на гр. Белене.
– графичен файл

Заповед №297/08.02.2023 г. за изменение ПУП-ПЗ на ПИ 72117.154.43 по кадастралната карта на с. Татари, Община Белене.
– графичен файл

Заповед №299/09.02.2023 г. за изменение ПУП-ПРЗ на УПИ II-1288,кв.113 по плана на гр. Белене ,Община Белене.
– графичен файл

Заповед №285/01.02.2023г. изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ IV-132 в кв.24 и УПИ V-136 в кв.24, по плана на с. Петокладенци, Община Белене

Заповед №167/24.01.2023 г. за допускане ПУП-ПР нa УПИ XX-29 в стр.кв.2 гр. Белене.

Заповед №168/24.01.2023 г. за допускане ПУП-ПР нa УПИ VII-28 в стр.кв.52 плана на гр. Белене.

Заповед №67/17.01.2023 г. за допускане ПУП-ПР на пи 03366.601.1101 по Кадастралната карта на гр. Белене, попадащ в УПИ I “за екологично чисто производство” в стр. кв. 113 по плана на гр. Белене.

Заповед №32/16.01.2023 г. за изменение на заповед №1193/28.09.2022г.

Заповед №1187/28.09.2022 г. за допускане ПУП-ПР на УПИ XXII ,X ,IX ,VIII, VII, VI в стр. кв. 53 и УПИ XXIII, XIV в стр. кв. 54а, като уличната регулационна граница към ул. “Христо Ботев”.
– графичен файл

Заповед №19/11.01.2023 г. за допускане ПУП-ПР на УПИ IV-132 и УПИ-136 в стр. кв. 24 по плана на с. Петокладенци, община Белене.

Заповед №12/10.01.2023 г. за допускане ПУП-ПР на пи 03366.601.738 попадащ в УПИ XXIV – 1196 в стр. кв. 91 по плана на гр. Белене.

Обява Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен плат на гр. Белене в обхвата на ПИ 03366.520.35 в местноста “Лунгата” в землището на града.

Обявление №08-00-674/08.12.2022г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ 72117.154.43 в землището на с. Татари, Община Белене
– графичен файл

Заповед №8/20.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№94-00-2640/16.12.2022г.

Решение №89 относно одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене в обхвата на УПИ V и VI в стр.кв128б по плана на града.

Решение №88 относно одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Белене в обхвата на УПИ II в стр.кв.113 по плана награда.

Решение №87 относно одобряване на Общ устройствен план/ОУП/ на община Белене/без землището на гр.Белене/

Обявление №08-00-666/06.12.2022г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ II, кв. 13 по плана на гр. Белене
– графичен файл

Заповед №1490/07.12.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIX – 871, кв.36 по плана на гр. Белене 

Обява №1 Обществено обсъждане на проект за Частично изменение на Общия устройствен плат на гр. Белене в обхвата на стр.кв. 13 по плана на града.

Заповед №1322/03.11.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV – 216 и IV – 216 кв. 84 по плана на с. Деков

Заповед №1318/01.11.22 г. за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на 03366.601.738 в УПИ XXIV-1196 ш стр. кв.91 по плана на гр. Белене

Заповед №1292/26.10.2022 г. за допускане на изработване на ПУП-ПЗ на пи 72117.154.43 по кадастралната карта на с. Татари, община Белене

Заповед №1150/21.09.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III – 405 и IV – 405 кв. 58 по плана на с. Татари

Заповед №1185/27.09.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX -1231 в кв. 100 по плана на гр. Белене

Заповед №1187/28.09.2022 г. за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ XXII, X, IX, VIII, VII,VI в стр. кв. 53 и УПИ XXIII, XIV в стр. кв. 54а

Заповед №1193/28.09.2022 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за “Инвестиционне проект за ФЕЦ до 5000 кв.” в поземлени имоти с идент. 03366.606.930, 606.932, 606.933, 606.934, 606.935, 606.936, 606.937, 606.938, 606.939, 606.940, 606.941, 606.942 по кадастрална карта на гр. Белене.

Решение №62/07.09.2022 г. – Разрешение за изработване на ПУП-ПП на техническата инфраструктура – кабелна линия 20 кВ за нов трафопост в ПИ с идент. 03366.180.4 в местността Трояне в землището гр. Белене и трасе по полски пътища с идент. 03366.180.40 и 03366.180.41

Решение №61/07.09.2022 г. – Разрешение за изработване на частично изменение на ОУП на гр. Белене в обхвата на УПИ V и VI в стр. кв. 128б по плана на града и за изработване на изменение на ПУП-ПЗ за същия имот.

Решение №60/07.09.2022 г. – Разрешение за изработване на частично изменение на ОУП на гр. Белене в обхвата на УПИ II в стр. кв. 113 по плана на града и за изработване на изменение на ПУП-ПЗ за същия имот.

Заповед №1106/05.09.2022 г. за разрешение за изменение на действащия ПУП-ПР на УПИ III-405 и УПИ IV-405, стр. кв. 58 по плана на с. Татари, община Белене.

Заповед №1107/05.09.2022 г. за изменение на Заповед №926/20.07.2022 г. за изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идент. 03366.606.3 и 03366.606.943 по кадастрална карта на гр. Белене

Със заповед №1009/18.08.2022 г. се одобрява изменение на действащия Подробен устройствен План – План за Регулация и Застрояване на УПИ I-459, стр. кв. 68 по плана на с. Татари, община Белене.

Със заповед №1008/18.08.2022 г. се одобрява изменение на действащия Подробен устройствен План – План за Регулация на УПИ XX-400 и УПИ XХI-400 в стр. кв. 19, по плана на с. Деков, община Белене – в новобразуван УПИ ХХ-400 в стр. кв. 19 по плана на с. Деков, община Белене.

Със заповед №638/20.04.2022 г. Изменение на действащия Подробен устройствен План — План за Регулация и Застрvяване на УПИ III-308 в стр. кв. 10, по плана на с.Деков, Община Белене. С проекта за изменение на ПУП-ПР3 се предвижда прдмяна на предназначението на имота, като отпада отреждането „За малкоетажно жилищно застрпяване — Жм и се установява нова устройствена зона за имота — Предимно промишлена устройствена „Пп” с отреждане „За производствени дейности”

Със заповед № 925/20.07.2022г. Да се изработи проект за изменение на действащия Подробен Устройствен План— План за Реrулация и Застрояване в обхвата на УПИ 1-459 в стр. кв. 68 по плана на с. Татари като се промени устройствената зона за имота от малкоетажно жилищно строителство „Жм” в Смесена устройствена зона „См” с отреждане „За производствени дейности и жилищна сграда”.

Със заповед № 926/20.07.2022г. Да се изработи проект за Проект за ПУП – План за застрояване на пи с идент. 03366.606.2, 03366.606.3 и 03366.606.929 по кадастралната карта на гр. Белене като се обединят имотите в един и се установи Смесена многофункционална устройствена зона „СМФ” съответстваща на Общия устройствен план на гр. Белене с отреждане „3а производствени и складови дейности и инсталация за производство на ел. енергия”.

Със заповед № 781/07.06.2022г. във връзка с изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ – XI 67 В СТР. КВ. 107, по плана на с. Деков, Община Белене

Обявление № 08-00-301/13.05.2022г. за одобряване на ПУП – ПРЗ на УПИ III- 308кв. 10 по плана на с. Деков, Община Белене

Обявление № 08-00-301/13.05.2022г. за одобряване на ПУП – ПРЗ на УПИ III- 308кв. 10 по плана на с. Деков, Община Белене

Графична част_Деков III-308

Със заповед № 782/07.06.2022г. във връзка с изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване на УПИ – XIV- 227 и XV – 227 в стр. кв. 3, по плана на с. Кулина вода, Община Белене

Със заповед №637/20.04.2022г. във връзка с подадено заявление от Петрослав Димитров Тодоров разрешавам изменение на действащия Подробен Устройствен План – на с. Деков, Община Белене

Със заповед №637/20.04.2022г. във връзка с подадено заявление от Петрослав Димитров Тодоров разрешавам изменение на действащия Подробен Устройствен План – на с. Деков, Община Белене

Със заповед №515/13.04.2022г. разрешавам изменение на действащия Подробен Устройствен План – на с. Кулина вода, Община Белене

Решение №101/07.12.2021 г.

До Йосиф Иванов Джантов по смисъла на чл. 224 ал.1 от ЗУТ и чл. 154 ал.2 т. 5 от ЗУТ

До Йосиф Иванов Джантов по смисъла на чл. 224а от ЗУТ

До Иван Стефанов Камбуров по смисъла на чл. 48 ал. 8 от ЗУТ

До Надя Борисова Кърчева по смисъла на чл. 48 ал. 8 от ЗУТ

До Владимир Стефанов Камбуров по смисъла на чл. 48 ал. 8 от ЗУТ

Подробен Устройствен План – План за Регулация на УПИ IV – 1221 в стр. кв. 99 по плана на гр. Белене– графичен файл

Подробен Устройствен План – План за Регулация на отреждане “За автогара”, като отреждането са изменени на “За автогара и информационен център”
– графичен файл

Съобщение за частично изменение на Общия Устройствен План на гр. Белене в обхвата на пи с идент. 03366.602.1303 по Кадастралната карта на гр. Белене, попадащ в УПИ VII в стр. кв. 64 гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за Регулация на поземлен имот с идент 03366.602.556 по Кадастралната карта на гр. Белене, попадащ в УПИ III в стр. кв. 54а по плана на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за Регулация на УПИ XIV-503 в стр. кв. 55 по плана на гр. Белене, община Белене
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за Регулация Регулация на УПИ I-227 в стр. кв. 3 с. Кулина вода, община Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.3 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за застрояване на УПИ IV в кв. 42 по плана гр. Белене, като се предвижда нов търговски обект
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – Парцелен План на техническата инфраструктура
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План – План за застрояване на пи с идент 03366.602.1112 попадащ в УПИ II и на пи с идент 03366.602.1113 попадащ в УПИ VII в стр. кв. 128 по план на гр. Белене определени “За малко производствено предприятие”
– графичен файл

Съобщение за Подробен Устройствен План /РУП/ на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX В СТР. КВ. 50 ПО по плана на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация като част от КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИАЦИАТИВА
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за застрояване в обхвата УПИ I в стр кв 8г. по плана на гр. Белене с идент. 03366.602.671 по Кадастралната карта на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за застрояване в обхвата на пи с идент 066633.602.400 по Кадастралната карта на гр. Белене попадащ в УПИ I в стр. кв. 12 на гр. Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.3 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ I-1820 и УПИ II-1820 в стр. кв. 62 по плана на гр. Белене, община Белене попадащи в пи с идент. 03366.602.693 по Кадастралната карта на града на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ XII, УПИ XIII и УПИ VIII-327 в стр.кв. 32 по плана на с. Татари на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, пар. 8,ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ IX-210, УПИ XII-210 в кв. 50 и УПИ “за политиката” в кв. 165 по план за гр. Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Обявление за изготвяне на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия НН от МТП /мачтов трафопост, през РК/ за ел. табло за ПИ 03366.180.4 в м. “Трояне” по КККР за земнището на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изготвяне на проект за промяна на ОУП и ПУП-ПРЗ за имот с УПИ VII – 134,кв. 64, И 03366.602.1303 по кадастралната карта на гр. Белене
– графичен файл