Обяви и съобщение по ЗУТ

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ XII, УПИ XIII и УПИ VIII-327 в стр.кв. 32 по плана на с. Татари на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, пар. 8,ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Съобщение за изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация на УПИ IX-210, УПИ XII-210 в кв. 50 и УПИ “за политиката” в кв. 165 по план за гр. Белене на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1 т.2 и чл. 136, ал.1 от ЗУТ
– графичен файл

Обявление за изготвяне на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия НН от МТП /мачтов трафопост, през РК/ за ел. табло за ПИ 03366.180.4 в м. “Трояне” по КККР за земнището на гр. Белене
– графичен файл

Съобщение за изготвяне на проект за промяна на ОУП и ПУП-ПРЗ за имот с УПИ VII – 134,кв. 64, И 03366.602.1303 по кадастралната карта на гр. Белене
– графичен файл