Октомври 2016

Мотиви и Проект на Наредба за изм. и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8 ал.2 от ЗОС