Покана Общо събрание

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА OБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ”

От Председателя на Колективния Управителен Орган
на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”

Уважаеми Членове на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”,

В качеството си на Председател на Колективния Управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол” свиквам Общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”, което ще се проведе на 17.05.2016 г. (вторник) от 15.00 ч. в Зала № 26 на Община Белене. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобрение на Стратегия за местно развитие 2014-2020 г.

Поканват се членовете на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол” да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен от тях представител.
Ако в горепосочения час липсва кворум, Общото събрание ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

С уважение:
Милен Дулев
Председател на УС

MIG-POKANA-09-05
—————————————————–

 

ПОКАНА

ЗА OБЩО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

 

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Белене и Община Никопол,

 

Управителният съвет на „Местна инициативна група Белене-Никопол” има удоволствието да Ви поканят да участвате в общо събрание на „Местна инициативна група Белене-Никопол”

Общото събрание ще се проведе на 26.04.2016 г. (понеделник) от 15.00 часа в

Зала № 26 на Община Белене

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на нови членове на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”
  2. Избиране на Председател и Зам. председател на Управителния съвет на Сдружението.

 

 

 

 

Лицата желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Белене и Никопол.

 

Свали поканата