Програми – Енергийна ефективност и ВЕИ


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2024-2033 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2024-2026 г.


Обществена информационна кампания, популяризираща използването на енергия от ВИ


Програма за енергийна ефективност за периода 2018–2025г.


Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013–2023г. 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г.