Публични регистри

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост за периода 2000 -2019 г.

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър общинска собственост