Регистри по чл.5, ал.5 от ЗУТ

Публичен регистър – разрешения за строеж

Публичен регистър – ПУП

Публичен регистър – издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация