Регистри

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост за периода 2000 -2019 г.


Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване


Регистър общинска собственост