Стратегии, планове и програми


ОТЧЕТ ГОДИШНА ПРОГРАМА

за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година

и ПЛАН за действие на общински концесии


СТРАТЕГИЯ

за управление на общинската собственост на територията на община Белене за периода 2023-2027 година


ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ

за управление на общинската собственост на територията на община Белене за периода 2023-2027 година с мотиви

(Публикувано и на Портал за обществени консултации на 23.11.2023 г.)


ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА

за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година с мотиви

(Публикувано и на Портал за обществени консултации на 24.11.2023 г.)


ПРОГРАМА 

Общинска програма за закрила на детето за 2023 година

Приета с Решение №23/18.04.2023 г.


АНАЛИЗ

на потребностите от социални и интегрирани
здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за
планираните в общината социални услуги на общинско и областно ниво,
които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Приет с Решение №13/16.03.2023 г.


АНАЛИЗ

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците на територията на Община Белене.

Приет с Решение №14/16.03.2023 г.


ПРОГРАМА 

За опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“

Приета с Решение №72/02.11.2022 г. – публикувана на 17.11.2022 г.

Годишен отчет по изпълнението на програмата – Решение №17/16.03.2023 г.


ОБЯВЛЕНИЕ С МОТИВИ И ПРОЕКТ НА “ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“ (публикувана на 19.09.2022 г. на Портал за обществени консултации)


Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие
на Община Белене за периода 2014 – 2020г. 

Приета с Решение №2/04.02.2022 г. на ОбС-Белене


Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.

Приет с Решение №42/27.05.2021 г. на ОбС-Белене


План за интегрирано развитие на община Белене за периода 2021-2027 г.

(приет с Решение №2/28.01.2021 г. на ОбС-Белене)

Приложение – Индикативна финансова таблица

Публикуван и на Портал за обществени консултации


Общински план за развитие за периода 2014-2020г.

Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.


Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 година 

(приета с Решение №33/07.02.2020 г. на ОбС-Белене)


Вътрешни правила за мрежова и инфромационна сигурност


Програма за управление на отпъдъците 2015-2020г.


Програма за опазване на околната среда на община Белене за мандат 2015-2020г.


Програма за енергийна ефективност за периода 2018–2025г.


Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013–2023г. 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 


Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Белене 


АРХИВ


Програма на кмета на община Белене за мандат 2015г.-2019г.