Стратегии, планове и програми

Общински план за развитие за периода 2014-2020г.

Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.


Вътрешни правила за мрежова и инфромационна сигурност


Програма за управление на отпъдъците 2015-2020г.


Програма за опазване на околната среда на община Белене за мандат 2015-2020г.


Програма за енергийна ефективност за периода 2018–2025г.


Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013–2023г. 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 


Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Белене 


АРХИВ


Програма на кмета на община Белене за мандат 2015г.-2019г.