Стратегии, планове и програми

Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие
на Община Белене за периода 2014 – 2020г. 


Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.


План за интегрирано развитие на община Белене за периода 2021-2027 г.

(приет с решение №2/28.01.2021г.)

Приложение – Индикативна финансова таблица

Публикуван и на Портал за обществени консултации


Общински план за развитие за периода 2014-2020г.

Доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020 г.


Вътрешни правила за мрежова и инфромационна сигурност


Програма за управление на отпъдъците 2015-2020г.


Програма за опазване на околната среда на община Белене за мандат 2015-2020г.


Програма за енергийна ефективност за периода 2018–2025г.


Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013–2023г. 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 


Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Белене 


АРХИВ


Програма на кмета на община Белене за мандат 2015г.-2019г.