Съобщение – Местни данъци и такси

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Животът продължава въпреки обявеното извънредно положение в страната до 13 април 2020 год. заради коронавируса.
Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък за 2020 г. Съгласно ЗМДТ сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2020 г.
Втора вноска – до 02.11.2020 г
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2020 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2020 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2020 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2020 г.
За четвъртото тримесечие – до 02.11.2020 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ МОЖЕ ДА ПЛАТИТИ ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

 • В брой на касите на отдел „Местни данъци и такси” в гр.Белене: Касата на отдела разполага и с ПОС устройство за плащане с дебитни или кредитни карти.
  РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛА Е СЛЕДНОТО:
  08.00 ч. – 12.00 ч.
  13.00 ч. – 17.00 ч.
  ПОЧИВЕН ДЕН – СЪБОТА И НЕДЕЛЯ
 • Безкасово по банковата сметка на Община Белене в
  БАНКА ДСК, ОФИС БЕЛЕНЕ
  IBAN: BG74STSA93008459454700
  BIC:STSABGSF
Вид плащане: Kод
патентен данък 44 14 00
данък върху недвижимите имоти 44 21 00
такса за битови отпадъци 44 24 00
данък върху превозните средства 44 23 00
данък при придобиване на имущество 44 25 00
туристически данък 44 28 00
такса за притежаване на куче 44 80 13
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД
 • и чрез нашите посредници Банка ДСК ЕАД и ИЗИПЕЙ

 

Справки за задълженията Ви за 2020 година
– Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Отдел „Местни данъци и такси” на адрес гр.Белене, ул.”България” №35,
– На телефон: 0658/3-49-50;
– Онлайн справки може да се правят през страницата на Община Белене e-mail: obshtinabl@abv.bg За целта собственикът трябва да има ПИН код издаден от Община Белене отдел МДТ, или ПИК от НАП.
Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в отдел МДТ лично с представена лична карта за физическите лица. Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

Лицата, които са заплатили всичките си данъчни задължения към общинската хазна ще получат компост. Същият ще бъде раздаван в периода от 01.04.2020 год. до 10.04.2020 год. всеки работен ден от 15,00 ч. до 17.00 ч. в автобазата на Община Белене на ул. „Възраждане“ № 47. Раздаването на компост ще се извърши при стриктно спазване на всички задължителни противоепидемични мерки.