Устройство на територията

Общинска техническа служба

І. Приемане на молби за изчертаване на скици за недвижим имот за селата.

 1. Необходими документи:
  1. – документи за собственост
   – удостоверение за наследници
 2. Срок на издаване – 10 дни.
 3. Цена на услугата:
  1. – До 1 квартал   за селата – 10,00 лв.;
   – За 1 квартал за селата – 18,00 лв.
   – За проектиране и преустройство ( с виза) – 20.00 лева. (срок -14 дни съгласно чл.140 от ЗУТ)
 4. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
 5. Място на издаване – стая № 12.

ІІ. Презаверяване на скици издадени от Общинска Техническа служба.

  Срок – веднага.
  Цена – 5,00 лв. на брой.
  Място на издаване – стая № 12.

ІІІ. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство.

 1. Необходими документи:
  1. –   документ за собственост
   –   скица
 1. Срок на издаване – 10 дни.
 2. Цена – 6,00 лв.
 3. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
 4. Място на издаване – стая № 12.

ІV. Издаване на преписи от документи – 1,00 лв на страница.

Издаване на копие от чертеж – 3,00 лв за брой.

V. Приемане строитeлни книжа и проекти за одобряване.

 1. Необходими документи:
  1. 1.1. Документ за собственост;
   1.2. Скица с дадена виза;
   1.3. Инвестиционен проект  – комплектован със съответните части за дадения обект и съгласуван с необходимите контролни органи.
 2. Срок за одобряване на проектите (чл.144 от ЗУТ):
  1. 2.1. 1 месец от датата на внасянето им с приемане на ЕС по УТ
   2.2. 14-дневен срок от внасянето им с комплексен доклад.
 3. Такса за одобряване на проектите.
  3.1. Одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен“ за строежи на основното или допълващото застрояване, както следва:
   3.1.1. За гр. Белене и землището му. кв.м. – 0.60 лв./кв.м.
   – РЗП, но не по-малко от 60.00 лв. и не повече от 3000 лв.
   3.2.1. За всички села и землищата им на територията на общината кв.м.
   – 0.30 лв./кв.м. -РЗП, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 1500 лв.
   3.3.3. За селскостопански и стопански сгради по чл.44 от ЗУТ на територията на община Белене кв.м.
   – 0.30 лв./кв.м. -РЗП, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 500лв.
  3.2. Одобряване на инвестиционни проекти във фаза „технически и работен” за благоустрояване на кв.м.
  – 0,60лв./кв.м., но не по-малко от 50.00 лв.
  3.3. Одобряване на идейни инвестиционни проекти по чл.142 от ЗУТ на кв.м.
  – 50% от таксите по т. 3.1 и т. 3.2
  3.4. Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза “технически или работен” за проводи и линейни обекти за метър.
  – 1.00 лв./м, но не по-малко от 100.00 лв.
   3.4.1. Само за електронна съобщителна мрежа:

   – за населени места до 1000 жители: 0.30 лв./линеен метър, но не по-повече от 200.00 лв.
   – за гр.Белене: 0.30 лв./линеен метър, но не по-повече от 600.00 лв.

4. Валидност на одобрените проекти – 1 година.
5. Място на издаване – стая № 12 и № 19.

VІ. Издаване на разрешение за строеж.

 1. Необходими документи – одобрени всички видове строителни книжа.
 2. Срок на издаване – 7 дни.
 3. Цена – 20 лв.
 4. Валидност – 3 години.
 5. Презаверка на разрешение за строеж 10,00лв.
 6. Място на издаване – стая № 12.

VІІ. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения –чл.56 и чл.57 от ЗУТ

 1. Необходими документи
 2. – документ за собственост или договор за наем
  – скица с виза или схема
  Цена – 20 лв.

VІІІ. Приемане молби за разрешаване разкопаване на подземни проводи.

 1. Необходими документи:
 2. 1.1. Скица с нанесените подземни комуникации;
  1.2. Скицата предварително се съгласува от Инвеститора с “ВиК”, Съобщителни и преносни мрежи, Електроразпределение, КАТ;
  1.3. Проект съгласуван от “ВиК”, ТВД, Електроразпределение, КАТ

 3. Срок за издаване – 10 дни.
 4. Цена:
  1. 3.1. Ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона:
   3.1.1. Ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона – 20.00 лв./км
   3.1.2. Ремонт на съществуващи отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона за брой – 20.00 лв./бр.
   3.2. Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при:
   3.2.1. Прекъсване, спиране и възпрепятстване на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при прокарване, ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения, с изключение на експлоатационните дейности по подземните съоръжения, до пълното възстановяване на пътното платно или зелената площ – 20.00 лв./ден
   3.2.2. Отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи трасето над 5 км при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения – 20.00 лв./ден
   3.2.3. Въвеждане на ограничения на движението и/или отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи трасето до 5 км при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения – 10.00 лв./ден

Място на издаване – стая № 12.

ІХ. Приемане на искане за изменение на ПУП.

 1. Необходими документи
 2. 1.1. Искане по образец;
  1.2. Документ за собственост;
  1.3. Скица на имотите;
  1.4. Скица – проект за изменението;
  1.5. Техническо задание;

 3. Одобряване на проекта за изменение на ПУП.
 4. Срок – регламентиран в ЗУТ.
 5. Такса:
  1. 4.1. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
   4.1.1. до 3 поземлени имота за брой – 25.00 лв.
   4.1.2. от 3 поземлени имота до 1 квартал за брой – 50.00 лв.
   4.1.3. над 1 квартал за брой – 100.00 лв.
   4.2. Разглеждане от ЕСУТ, процедиране и одобряване на подробен устройствен план
   4.2.1. до 3 поземлени имота за брой – 50.00 лв
   4.2.2. от 3 поземлени имота до 1 квартал за брой 100.00 лв.
   4.2.3. над 1 квартал за брой 200.00 лв.
   4.3. Разглеждане от ЕСУТ, процедиране и одобряване на подробен устройствен план – ПУР, ПР и ПП
   4.3.1. За линейни обекти до 1 км за брой – 50.00 лв.
   4.3.2. За линейни обекти от 1 км до 5 км за брой – 100.00 лв.
   4.3.3. За линейни обекти над 5 км за брой – 200.00 лв.
 6. Място за приемане – Деловодство (ЦАО).

Х. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж.

 1. 1Необходими документи:
  1. – документ за собственост
   – разрешение за строеж
   – протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива
   – акт обр.14 за приемане на конструкцията
   – констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
   – документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
   – удостоверение от Общинска техническа служба, че обекта е нанесен в кадастралния план или удостоверение от СГКК.
   – договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 2. Срок на издаване – 7 дни от внасяне на искането
 3. Цена:
  1. 3.1. За строежи на основното и допълващо застрояване (нови строежи, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението) – 0.05лв./кв.м разгъната застроена площ, но не по-малко от 50.00 лв.
   3.2. За проводи и линейни обекти – 0.05 лв./метър, но не по-малко от 50.00 лв.
   3.3. За съоръжения на техническата инфраструктура за брой – 50.00 лв.
   3.4. За благоустрояване – 0.10 лв/кв.м., но не по-малко от 50.00лв.
 4. Валидност – безсрочно
 5. Място на издаване – стая №12 и №19

ХI. Одобряване на екзекутивна чертежи документация:

 1. За одобряване на екзекутивни чертежи, в които няма изменения от одобрения проект за брой – 20.00 лв.
 2. За одобряване на екзекутивни чертежи, в които има изменения от одобрения проект за
  брой – 25.00 лв.

XII. Специално ползване на общинските пътища чрез:

 1. Изграждане на нови подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона – 100.00 лв./км
 2. Изграждане на нови отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона:
   2.1. до 5 м2 за брой – 100.00 лв./бр.
   2.2. над 5 м2 за брой – 150.00 лв./бр.

 

Образци на документи