Устройство на територията

Общинска техническа служба

І. Приемане на молби за изчертаване на скици.

1.Необходими документи:

– документи за собственост

 1. Срок на издаване – 10 дни.
 2. Цена на услугата:

3.1. До 1 квартал   за селата – 10,00 лв.;

3.2. За 1 квартал за селата – 10,00 лв.

3.3. За проектиране и преустройство ( с виза) – 20.00 лева. (срок -14 дни съгласно чл.140 от ЗУТ)

3.4. Комбинирана скица – лв.

 1. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
 2. Място на издаване – стая № 12.

ІІ. Презаверяване на скици издадени от Общинска Техническа служба.

 1. Срок – веднага.
 2. Цена – 3,00 лв. на брой.
 3. Място на издаване – стая № 12.

ІІІ. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство.

 1. Необходими документи:

–         документ за собственост

–         скица

 1. Срок на издаване – 10 дни.
 2. Цена – 6,00 лв.
 3. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
 4. Място на издаване – стая № 12.

ІV. Издаване на преписи от документи – 1,00 лв на страница.

Издаване на копие от чертеж – 3,00 лв за брой.

VІ. Приемане строитeлни книжа и проекти за одобряване.

 1. Необходими документи:

1.1. Документ за собственост;

1.2. Скица с дадена виза;

1.3. Инвестиционен проект  – комплектован със съответните части за дадения обект и съгласуван с необходимите контролни органи.

 1. Срок за одобряване на проектите (чл.144 от ЗУТ):

– 1 месец от датата на внасянето им с приемане на ЕС по УТ

– 14-дневен срок от внасянето им с комплексен доклад.

 1. Такса за одобряване на проектите – 0,2% от проектната стойност на строежа.
 2. Валидност на одобрените проекти – 1 година.
 3. Място на издаване – стая № 12 и № 19.

VІІ. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок.

 1. Срок – 1 месец от датата на внасянето им.
 2. Такса – 0,1% от проектната стойност на строежа.
 3. Валидност 1 година
 4. Място на издаването – стая № 19

VІІІ. Процедиране при одобряване на комплексен инвестиционен проект.

 1. Цена по т.VІ и VІІ + 30%

ІХ. Издаване на разрешение за строеж.

 1. Необходими документи – одобрени всички видове строителни книжа..
 2. Срок на издаване –7 дни.
 3. Цена – 20 лв.
 4. Валидност – 3 години .

5.Презаверка на разрешение за строеж – 7.50лв.

 1. Място на издаване – стая № 12,19.

Х. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения –чл.56 и чл.57 от ЗУТ

 1. Необходими документи

–         документ за собственост или договор за наем

–         скица с виза или схема

 1. Цена – 20 лв.

ХI. Приемане молби за разрешаване разкопаване на подземни проводи.

 1. Необходими документи:

1.1. Скица с нанесените подземни комуникации;

1.2. Скицата предварително се съгласува от Инвеститора с “ВиК”, Съобщителни и преносни мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България”АД, КАТ;

1.3. Проект съгласуван от – “ВиК”, ТВД, Електроразпределение, КАТ

 1. Срок за издаване – 10 дни.
 2. Цена:

– за скицата 9.00 лева.

 1. Валидност на скицата – 6 месеца от датата на издаване.
 2. Място на издаване – стая № 12.

ХIІ. Приемане на искане за изменение на ПУП.

 1. Необходими документи:

1.1. Искане по образец;

1.2. Документ за собственост;

1.3. Скица на имотите;

1.4. Скица – проект за изменението.

1.5. Техническо задание.

 1. Разглеждане на окончателен проект за изменение в Експертния съвет по Устройство на територията.
 2. Одобряване на проекта за изменение на ПУП.
 3. Срок – регламентиран в ЗУТ.
 4. Такса – 100лв.
 5. Място за приемане – стая № 12.

ХІІІ. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж.

 1. За обекти от пета категория
 2. Необходими документи:

–         документ за собственост

–         разрешение за строеж

–         протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива

–         заверена заповедна книга

–         акт обр.14 за приемане на конструкцията

–         констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

–         документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

–         удостоверение от Общинска техническа служба, че обекта е нанесен в кадастралния план или удостоверение от СГКК.

–         договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

 1. Срок на издаване – 7 дни от внасяне на искането
 2. Цена:

–         V “A” – 200 лв.

–         V “Б” – от 100 лв. до 400лв.

–         V “В” – 100 лв.

–         за обекти V категория – за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението – ½ от съ…

Общинска техническа служба

І. Приемане на молби за изчертаване на скици.

1.Необходими документи:

– документи за собственост

 1. Срок на издаване – 10 дни.
 2. Цена на услугата:

3.1. До 1 квартал   за селата – 10,00 лв.;

3.2. За 1 квартал за селата – 10,00 лв.

3.3. За проектиране и преустройство ( с виза) – 20.00 лева. (срок -14 дни съгласно чл.140 от ЗУТ)

3.4. Комбинирана скица – 9,00лв.

 1. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
 2. Място на издаване – стая № 12.

ІІ. Презаверяване на скици издадени от Общинска Техническа служба.

 1. Срок – веднага.
 2. Цена – 3,00 лв. на брой.
 3. Място на издаване – стая № 12.

ІІІ. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство.

 1. Необходими документи:

–         документ за собственост

–         скица

 1. Срок на издаване – 10 дни.
 2. Цена – 6,00 лв.
 3. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
 4. Място на издаване – стая № 12.

ІV. Издаване на преписи от документи – 1,00 лв на страница.

Издаване на копие от чертеж – 3,00 лв за брой.

VІ. Приемане строителни книжа и проекти за одобряване.

 1. Необходими документи:

1.1. Документ за собственост;

1.2. Скица с дадена виза;

1.3. Инвестиционен проект  – комплектован със съответните части за дадения обект и съгласуван с необходимите контролни органи.

 1. Срок за одобряване на проектите (чл.144 от ЗУТ):

– 1 месец от датата на внасянето им с приемане на ЕС по УТ

– 14-дневен срок от внасянето им с комплексен доклад.

 1. Такса за одобряване на проектите – 0,2% от проектната стойност на строежа.
 2. Валидност на одобрените проекти – 1 година.
 3. Място на издаване – стая № 12 и № 19.

VІІ. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок.

 1. Срок – 1 месец от датата на внасянето им.
 2. Такса – 0,1% от проектната стойност на строежа.
 3. Валидност 1 година
 4. Място на издаването – стая № 19

VІІІ. Процедиране при одобряване на комплексен инвестиционен проект.

 1. Цена по т.VІ и VІІ + 30%

ІХ. Издаване на разрешение за строеж.

 1. Необходими документи – одобрени всички видове строителни книжа..
 2. Срок на издаване –7 дни.
 3. Цена – 20 лв.
 4. Валидност – 3 години .

5.Презаверка на разрешение за строеж – 7.50лв.

 1. Място на издаване – стая № 12,19.

Х. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения –чл.56 и чл.57 от ЗУТ

 1. Необходими документи

–         документ за собственост или договор за наем

–         скица с виза или схема

 1. Цена – 20 лв.

ХI. Приемане молби за разрешаване разкопаване на подземни проводи.

 1. Необходими документи:

1.1. Скица с нанесените подземни комуникации;

1.2. Скицата предварително се съгласува от Инвеститора с “ВиК”, Съобщителни и преносни мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България”АД, КАТ;

1.3. Проект съгласуван от – “ВиК”, ТВД, Електроразпределение, КАТ

 1. Срок за издаване – 10 дни.
 2. Цена:

– за скицата 9.00 лева.

 1. Валидност на скицата – 6 месеца от датата на издаване.
 2. Място на издаване – стая № 12.

ХIІ. Приемане на искане за изменение на ПУП.

 1. Необходими документи:

1.1. Искане по образец;

1.2. Документ за собственост;

1.3. Скица на имотите;

1.4. Скица – проект за изменението.

1.5. Техническо задание.

 1. Разглеждане на окончателен проект за изменение в Експертния съвет по Устройство на територията.
 2. Одобряване на проекта за изменение на ПУП.
 3. Срок – регламентиран в ЗУТ.
 4. Такса – 100лв.
 5. Място за приемане – стая № 12.

ХІІІ. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж.

 1. За обекти от пета категория
 2. Необходими документи:

–         документ за собственост

–         разрешение за строеж

–         протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива

–         заверена заповедна книга

–         акт обр.14 за приемане на конструкцията

–         констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

–         документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

–         удостоверение от Общинска техническа служба, че обекта е нанесен в кадастралния план или удостоверение от СГКК.

–         договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

 1. Срок на издаване – 7 дни от внасяне на искането
 2. Цена:

–         V “A” – 200 лв.

–         V “Б” – от 100 лв. до 400лв.

–         V “В” – 100 лв.

–         за обекти V категория – за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението – ½ от съответните цени за обектите за V”A”, V”Б” и V”В” категория

–      V „Д” – 500,00лв.

 1. Валидност – безсрочно
 2. Място на издаване – стая №12 и №19

Б. За обекти от четвърта категория

 1. Необходими документи:

–         документ за собственост

–         разрешение за строеж

–         протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива

–         заверена заповедна книга

–         акт обр.14 за приемане на конструкцията

–         констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

–         документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

–         удостоверение от Общинска техническа служба, че обекта е нанесен в кадастралния план или удостоверение от СГКК.

–         договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

–         окончателен доклад на лицето, строителен надзор, придружен от свидетелство за правомощие или лиценз за упражняване на дейността

 1. Срок на издаване – 7 дни от внасяне на искането
 2. Цена:

–         IV “А” –  700 лв.

–         IV “Б” – от 500 до 700 лв.

–         IV “В” – 500 лв.

–         IV “Г” – 400 лв.

–         за обекти IV категория – за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението – ½ от съответните цени за обектите за IV”A”, IV”Б”,IV”В” и IV”Г” категория

–     ІV „Д” – 600 лв.

 1. Валидност – безсрочно
 2. Място на издаване – стая №12 и №19

ХІV. Одобряване на екзекутивни чертежи:

–  в които няма изменение от одобрения проект

такса – 0,05% върху проектната стойност

–  в които има изменение от одобрения проект

такса – 0,15% върху проектната стойност

 

Образци на документи