“Енеркемикал” ЕООД със спечелен проект

СЪОБЩЕНИЕ

На 09.02.2016 г. „Енеркемикал” ЕООД подписа договор с Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, наименование на проекта: „Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно производство, чрез модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ЕООД”.
Дружеството подрежда своите цели в следния ред:
– дългосрочни цели – предприятието да затвърди и завоюва нави пазарни позиции, на българския и европейския пазар; конкурентоспособност на продукта; разработване на нова гама продукти и услуги; разширяване на капацитета и инвестиране в ново оборудване; интегриране на каналите за разпределение и доставка.
– средносрочни цели – нарастване на продажбите; разширяване на пазарния си обхват в региона; усъвършенстване на системата за управление на качеството и системата за енергийна ефективност и достигане на по- добри показатели по отношение на тях.
– краткосрочни цели – повишаване на броя на поръчките и съответно нетните приходи от продажби, привличане на нови клиенти като се насочи вниманието към нови целеви аудитории.
– Маркетинговата политика на “Енеркемикал” ЕООД е насочена към разширяване на продуктовия асортимент, подобряване на неговото качество и разширяване на пазарните позиции. Мисията на фирмата се свежда до разбирането на клиента и намирането на конкретно решение за неговите нужди. Целта е да се предлагат висококачествени продукти при конкурентни цени, да се изградят нови трайни позиции, да се увеличи пазарния дял на българския и международния пазари.
– По отношение на продуктовия асортимент – разширяване на асортиментната листа;
– Ценовата политика ще бъде насочена към стабилно проникване на пазара. При големи поръчки и лоялност на клиентите ще се търсят различни начини за прилагане на отбив от цената.
– Рекламната политика е насочена към популяризиране на продуктите чрез разнообразни рекламни инструменти, интегрирани в комплексна рекламна стратегия.
– Договорната политика е насочена към водене на индивидуални преговори с всеки потенциален или настоящ клиент. По отношение на договорни отношения с доставчици – предварително проучване и сключване на договори на преференциални цени.
– Кадрова политика – всеки от персонала на дружеството има представа за възможния път за развитие, който трябва да премине. Това допълнително стимулира за повишаване на квалификацията. Всеки от функционалните отдели сам разпределя ресурсите между подструктурните си звена и е заинтересован това да стане по- ефективно. Тази структура дава възможност за по-добра координация между функционалните отдели, позволява да се повиши конкурентоспособността на организацията на всички нива.
– По отношение на опазване на околната среда “Енеркемикал” ЕООД спазва изискванията на законодателството на Република България в тази област, предотвратява замърсяването на околната среда като осигурява компетентността и екологичната култура на наетия персонал. Заложените в проектното предложение ДМА са конструирани така, че да не допускат вредни емисии във въздуха, почвите и водите. Техническите им характеристики дават възможност производствения процес да се осъществява при ниски степени на шум, запрашеност и при намаляващо количество на отпадъчния материал.
В проекта е заложено закупуването на машини и съоръжения за обработка на метал. Закупуването на заложените дълготрайни материални активи представлява инвестиция, свързана с разширяване на капацитета на “Енеркемикал” ЕООД. Въвеждането в експлоатация на новото оборудване, което е напълно автоматизирано, ще доведе до предлагането на нови за дружеството продукти и подобряване на качеството на произвежданите до момента. Новите продукти, които предприятието ще произвежда са серпентини, сложни детайли за метални конструкции, части за машини и др. Ръководството на дружеството залага на хоризонталната диверсификация – усвояване на нови продукти с цел задоволяване на допълнителните потребности на клиентите, разчитайки на пласмента на технологичната свързаност със съществуващия бизнес на предприятието.
Срокът на изпълнение е 18 месеца.
След реализирането на проекта “Енеркемиккал” ЕООД ще има капацитет да отговори на предизвикателствата на пазарната среда. Разработването, производството и реализацията на конкурентоспособна продукция в условията на динамично изменящата се пазарна среда, изисква разширяване на дейността на предприятието към пълното задоволяване на потребностите и нарастващите изисквания на клиентите. В бизнес-стратегията на “Енеркемикал” ЕООД ще има капацитет да отговори на предизвикателствата на пазарната среда. Заложена е поетапна смяна на машините и оборудването, разработването и пускането на пазара на нови продукти с по-високо качество и по-ниска себестойност. Инвестицията в нови машини ще доведе до по-висока нетна печалба и по-ниски разходи, както и по-рядкото преустановяване на производствения процес поради ремонти и аварии.