Мотиви и Проект на Наредба за изм. и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8 ал.2 от ЗОС

Download (PDF, Unknown)

МОТИВИ:

Download (PDF, Unknown)