Общински съвет – Белене заседава при закрити врати на 30.04.2020г.

Общински съвет

На 30.04.2020г. Общински съвет – Белене, проведе редовно заседание при затворени врати. Предвид обявеното извънредно полжение то бе проведено без участието на граждани с цел безопасност и спазване на противоепидемичните мерки.

Общинските съветници подкрепиха местния бизнес като по предложение на кмета Милен Дулев, взеха решение лицата, на които са издадени Разрешения за извършване на дейност, за която се заплаща такса, определена в чл.19, ал.4, точка 1-5 в Раздел II от Глава Втора на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене, не заплащат съответната такса, считано от 13.03.2020 г. до 1 месец след отмяната на извънредното положение. Както и лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Община Белене преди 13.03.2020 г., не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок от 13.03.2020 г.  до 1 месец след отмяната на извънредното положение.

По предложение на един от съветниците, на заседанието Общински съвет – Белене взе решение да подкрепи Калоян Йорданов от гр. Белене в борбата му с болестта като дари 3000 лева от издръжката на общинския съвет.

Също така МБАЛ „Белене“ ЕООД – гр. Белене получи съгласието на общинските съветници да закупи рециклиран компютърен томограф (скенер), за нуждите на пациентите на заведението и с акцент върху навременната диагностика на COVID -19.

На заседанието бе приета и Общинска програма за закрила на детето за 2020г., беше направен отчет по изпълнението на Годишен план за 2019г. и приет Годишен план за 2021г. по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Белене за 2016-2020г.

Общинкските съветници приеха и програма за разпределение на общинските жилища по групи за 2020г.,

На заседанието бе приет Годишен отчет за 2019 г. по изпълнението на опазване на околната среда в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

Общински съвет – Белене прие и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г.

На заседанието  проведено на 30.04.2020г. бе одобрена продажбата на един имот, изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план на техническата инфраструктура – ел. захранване в местността „Трояне“ в землището   гр. Белене  и с пожелание за още успехи бе прието и ново решение за отдаване под наем на общински имот – дългогодишният дом на доказалия се в годините Езиков център „Дъга“.