Преброяване 2021 – набиране на преброители и контрольори

Преброяване 2021

Общинска преброителна комисия – Белене информира, че от 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат в Община Белене заявление (по образец), придружено с автобиография (по образец) и копие от диплома за завършено образование. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на НСИ, раздел Преброяване 2021, в рубриката „Документи, инструментариум и обучителни материали”.
При предстоящото преброяване в община Белене ще бъдат ангажирани 29 преброители и 8 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са:
• да са навършили 18 години;
• да имат поне средно образование;
• да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.
Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно Заповед № РД-05-817/14.09.2020 г. на Председателя на НСИ.
Общинската преброителна комисия информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок.
Заплащането ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Необходимите документи за кандидатстване може да намерите тук.