Съобщение за изготвен проект за промяна на ОУП и ПУП-ПРЗ за имот с УПИ VII-1834кв. 64, И 03366.602.1303 по кадастралната карта на гр. Белене. На 19.10.2020г. от 13,00ч. в зала 26 на общинската администрация ще се проведе обсъждане

2020-10-09-094010