Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА: Публикуван е Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белене.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

   Община  Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белене.

   На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Белене –  гр.Белене, ул. „България” №35, тел. 0658/3-10-61 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg.

OBYAVLENIE-SELSKOSTOPANSKI-2020
PROEKT-NAREDBA-SELSKOSTOPANSKI-2020