Обявление по реда на чл. 26, ал.2 от ЗНА – Проект на Наредба за управление на горските територии – собственост на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

   Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за управление на горските територии – собственост на Община Белене.

   На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги на гражданите: гр.Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: obshtinabl@abv.bg,  obshtinabl@gmail.com.

   С предлагания проект на Наредба се определя реда за управление на горските територии собственост на Община Белене.